Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Akustika budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124AKUB Z,ZK 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Studenti si v rámci předmětu podstatně rozšíří základní znalosti z oblasti akustiky budov, které získali v rámci bakalářského studia. Navazující předmět je zaměřený nejen na podrobnější výklad a procvičení základních témat, ale také na jejich rozšíření o nová témata, se kterými se specialista na stavební fyziku či akustik běžně setkává ve stavební praxi.

Požadavky:

Znalost základní problematiky z oboru akustiky budov.

Osnova přednášek:

1. Úvod (přehled témat, opakování základních pojmů)

2. Vzduchová neprůzvučnost jednoduchých stavebních prvků (vliv skladby a způsobu zabudování na neprůzvučnost, podrobné výpočtové metody, příklady z praxe)

3. Vzduchová neprůzvučnost dvojitých stavebních prvků (vliv skladby a způsobu zabudování na neprůzvučnost, podrobné výpočtové metody, příklady z praxe)

4. Kročejová neprůzvučnost stropních prvků (normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku stropních desek, vliv skladby a způsobu zabudování, podrobné výpočtové metody, těžké a lehké plovoucí podlahy a povlakové podlahy, snížení hladiny kročejového zvuku v závislosti na kmitočtu, výpočet, příklady z praxe)

5. Boční přenos zvuku (přenos bočními stavebními prvky a nepřímý přenos vzduchem) a boční přenos kročejového zvuku (výpočtové metody, požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi)

6. Hluk technického zařízení budov (sanitární instalace, vzduchotechnika, výtahy)

7. Pružné ukládání strojů (volné a vynucené kmitání, rezonanční diagram), pružné ukládání částí budov (schodiště, výtahy)

8. Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov (přenos zvuku zvenku dovnitř, neprůzvučnost oken, vliv větracích prvků)

9. Budova jako stacionární zdroj zvuku (přenos zvuku z budovy ven, vliv obvodového pláště, vzdálenosti a orientace)

10. Prostorová akustika (optimální doba dozvuku a akustický návrh vybraných druhů vnitřních prostorů – učebny a posluchárny, tělocvičny, bazénové haly apod.)

11. Prvky pro pohlcování zvuku, prvky odrážející a rozptylující zvuk

12. Hluk z dopravy (pozemní komunikace jako zdroj zvuku, metodika výpočtu hluku z dopravy)

13. Opatření proti hluku z dopravy (urbanistická, technická, organizační)

Osnova cvičení:

1. Základní akustické výpočty – opakování (počítání s hladinami, přímý výpočet vážených hodnot veličin zvukové izolace, výpočet doby dozvuku apod.)

2. Neprůzvučnost jednoduchých stavebních prvků (podrobný výpočet, stanovení vážené (laboratorní) neprůzvučnosti)

3. Neprůzvučnost dvojitých stavebních prvků (podrobný výpočet, stanovení vážené (laboratorní) neprůzvučnosti)

4. Normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku stropu s plovoucí podlahou (podrobný výpočet, stanovení vážené (laboratorní) hladiny kročejového zvuku)

5. Boční přenos zvuku (odhad podle EN výpočtových modelů a podle ČSN 73 0532)

6. Pružné ukládání částí budov (návrh akustického řešení schodiště nebo výtahové šachty)

7. Pružné ukládání strojů (návrh pružného uložení stroje)

8. Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov (výpočet neprůzvučnosti složené konstrukce a výpočet přenosu zvuku zvenku do místnosti)

9. Přenos zvuku z budovy ven (výpočet šíření zvuku z průmyslové budovy přes obvodový plášť do okolí)

10. Prostorová akustika (výpočet doby dozvuku neupravené místnosti, stanovení optimální doby dozvuku, návrh akustických úprav)

11. Prostorová akustika (výpočtové posouzení navržených úprav a vyhodnocení)

12. Hluk z dopravy (výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z pozemní dopravy v zadaném bodě situace)

13. Konzultace

Cíle studia:

Student si upevní základní znalosti z akustiky budov získané v rámci bakalářského studia a rozšíří si je o nová témata, se kterými se běžně může potkat v budoucí praxi. Bude schopen navrhovat a posuzovat stavební prvky a budovy z hlediska akustiky.

Studijní materiály:

! KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

? ČSN EN ISO 12354 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků, všechny části

? ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6869506.html