Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing ve stavebnictví - projekt P

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YPMP KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a technikami v oboru marketingu, návaznostmi marketingu na ostatní činnosti ve stavebním podniku, jeho úlohou ve stavebním podniku i ve společnosti. Studenti by se měli naučit nalézt možnosti na trhu, segmentovat trh, hodnotit příležitosti na trhu, sestavit jednoduchý marketingový mix, tj. vědět a ovládat metody propagace, ovládat principy tvorby ceny, správně definovat produkt a určit distribuční cesty.

Požadavky:

Povoleny jsou dvě absence. Je nutno vypracovat všechny úkoly. Vypracované úkoly budou odevzdány v termínech dle harmonogramu v Zadání semestrální práce.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Vymezení marketingu. Specifika marketingu ve stavebnictví. Stavební trh a jeho segmentace.

2. Strategické marketingové řízení, marketingový mix 4P, 7C. Analyticko-výzkumná fáze, SWOT analýza, měřitelné cíle.

3. Marketingový výzkum – druhy, zdroje dat, metody získávání informací. Cílové skupiny. Design Thinking.

4. Produkt, služba. Kontext životního cyklu stavebního projektu. Distribuce a distribuční politika. Marketingové kanály. B2B a B2C marketing.

5. Cena a cenová politika. Kupní chování zákazníků a specifika oboru stavebnictví.

6. Marketingový plán. Návaznost marketingu na další procesy v organizaci. Nastavení měřitelných cílů.

7. Branding, grafická identita.

8. Webové stránky, aplikace. UX, CX.

9. Sociální sítě, reklama na sítích. Osobní brand na sociálních sítích.

10. Direct marketing. Newslettery. CRM a marketingová automatizace.

11. PR a komunikace – média tištěná a online, reklama, PR.

12. Partnerské spolupráce. Osobní prodej, networking. Reklama print – letáky, billboardy, plakáty.

13. Inovativní marketing: guerilla marketing, instalace na místě, umění, komunita, CSR a další.

Cíle studia:

Schopnost aplikace využití informačních zdrojů a informačních systémů pro manažerské rozhodování a marketingové aktivity.

Studijní materiály:

[1] PLESKAČ, J. a SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0052-2

[2] VÁŇA, R. Marketing a PR v architektuře. Praha: Idealab, 2023. ISBN 978-80-908740-3-9

[3] LOSEKOOT, M. a VYHNÁNKOVA E. Jak na sítě. Jan Melvil, 2019. ISBN 978-80-7555-084-2

[4] KOTLER, P. a KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5

[5] COOPER, J. a LANE, P. Marketingové plánování – Praktická příručka manažera. Grada, 1999. ISBN 80-7169-641-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6863106.html