Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická analýza 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-MA1.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Základy matematické analýzy (BIK-ZMA)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Studenti se nejprve seznámí s množinou reálných čísel a jejími vlastnostmi, vysvětlíme i její souvislost se strojovými čísly. Dále se zabýváme reálnými posloupnostmi a reálnými funkcemi jedné reálné proměnné. Postupně zavedeme a studujeme vlastnosti limit posloupností a funkcí, spojitost funkce a derivace funkce. Tento teoretický základ aplikujeme při hledání nulových bodů funkcí (iterativní metoda bisekce a Newtonova metoda), konstrukci kubické interpolace (spline), formulaci a řešení jednoduchých optimalizačních úloh, resp. hledání extrémů funkcí jedné proměnné, a popisu složitosti algoritmů pomocí Landauovy asymptotické notace.

Požadavky:

Znalosti na úrovni středoškolské matematiky, základy matematické logiky (BI-DML.21) a BI-LA1.21.

Osnova přednášek:

1. Rozšířená reálná osa: racionální a iracionální čísla, axiom úplnosti, okolí, nekonečno. Ne/souvislost se strojovými čísly.

2. Funkce a posloupnosti, základní vlastnosti. Elementární funkce (polynomy, trigonometrické funkce, exponenciála a logaritmus).

3. Limita posloupnosti a limita funkce: definice pojmů a vysvětlení významu, ilustrace.

4. Výpočet limit posloupností a funkcí: věta o limitě součtu/součinu/podílu, věta o limitě sevřené funkce/posloupnosti, příklady.

5. Spojitost funkce, spojitost elementárních funkcí, důsledky pro hledání nulových bodů funkcí (metoda bisekce jakožto ukázka iterativní numerické metody).

6. Derivace funkce, geometrický význam, derivace součtu/součinu/podílu, derivace složené a inverzní funkce. Derivace elementárních funkcí.

7. Newtonova metoda pro hledání nulových bodů funkcí.

8. Kubická interpolace (spline). L'Hospitalovo pravidlo.

9. Věty o přírůstku funkce, důsledky pro monotonii a konvexitu/konkavitu.

10. Lokální extrémy funkcí. Kritéria existence lokálních extrémů.

11. Vyšetřování průběhu funkcí: příklady. Koncept optimalizační úlohy.

12. Landauova asymptotická notace.

13. Matematický popis složitosti algoritmů.

Osnova cvičení:

Toto je osnova proseminářů a navazujících cvičení.

1. Funkce a posloupnosti, základní vlastnosti.

2. Elementární funkce (polynomy, trigonometrické funkce, exponenciála a logaritmus).

3. Limita posloupnosti a limita funkce.

4. Spojitost funkce.

5. Derivace funkce.

6. Vyšetřování průběhu funkcí a související úlohy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Oberguggenberger M., Ostermann A. : Analysis for Computer Scientists. Springer, 2018. ISBN 978-0-85729-445-6.

2. Stewart J. : Calculus (8th Edition). Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1285740621.

3. Bittinger M.L., Ellenbogen D.J., Surgent S.A. : Calculus and Its Applications (11th Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0321979391.

4. Kopáček J. : Matematická analýza nejen pro fyziky I. Matfyzpress, 2016. ISBN 978-80-7378-353-4.

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIK-MA1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6539806.html