Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy statistiky a zpracování měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOZSM KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Petrák
Přednášející:
Václav Petrák
Cvičící:
Kristýna Koldová, Václav Petrák
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy použití statistiky a biostatistiky v praxi.

Důraz bude kladen na využití počítačů pro zpracování měřených dat a jejich matematické vyhodnocení. Výuka sleduje moderní trendy spočívající ve využití počítačových nástrojů v praktických úlohách ve vztahu ke zpracování dat a jejich hodnocení. Získané poznatky studenti použijí při psaní projektu OPT a následně bakalářské práce.

Požadavky:

1)Povinná účast 70 % cvičení.

2)Závěrečný zápočtový test.

3)Zápočtový test obsahuje 10 otázek, pro udělení zápočtu student musí mít 50 % správných odpovědí.

Osnova přednášek:

1)Úvod do statistiky, biostatistiky a využití počítačů pro zpracování dat

2)Základy výpočtových algoritmů pro zpracování měřených dat a předzpracování měřených dat

3)Základy zpracování a prezentace měřených dat

4)Statistická analýza dat, Statistické odhady

5)Testování hypotéz

6)Testy korelace

7)Nelineární metody

Osnova cvičení:

1)Úvod do využití počítačů pro zpracování dat: struktura měřených dat, datové typy,

2)Základy výpočtových algoritmů v prostředí MS Excel, funkce, tvorba, implementace a význam.

3)Základní metody předzpracování dat, vyhlazení signálu, filtrace, rektifikace, spojitý a diskrétní signál

4)Zpracování signálů: převzorkování signálu, odstranění odlehlých hodnot, 1-D a 2-D grafy

5)Synchronizace několika signálů, zpracování vícedimenzionálních dat,

6)Vícerozměrné grafy, grafy statistického hodnocení dat a jejich využití

7)Testování statistických hypotéz, testy normálního rozdělení (distribuce), Parametrické testy,

8)Studentův t-test dvouvýběrový,

9)Jednovýběrový test pro srovnání s jednou hodnotou (např. referenční), varianty ANOVA pro srovnání dat

10)Neparametrické testy, Wilcoxonův nepárový,

11)Kruskal-Wallisův test pro více než dva nezávislé výběry

12)Wilcoxonův párový test pro závislé vzorky (jednovýběrový), Friedmanova ANOVA,

13)Testy korelace, Jednoduchá lineární korelační analýza,

14)Nelineární metody, vybrané parametry analýzy, Poincaré plot analýza

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]GIBILISCO, S.: Statistika bez předchozích znalostí, Computer Press, 2009. ISBN: 978-80-251-2465-9.

[2]HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J.: Statistika pro ekonomy, 5.vydání, Professional Publishing, Praha, 2004. ISBN: 80-86419-26-6.

[3]ZVÁROVÁ, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha, Karolinum 2004. ISBN: 80-7184-786-0.

[4]CHATFIELD, Ch. Statistics for technology: a course in applied statistics. 3rd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 1998. ISBN: 0-412-25340-2

[5]HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN: 978-80-262-0981-2.

[6]HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Portál, Praha, 2012, ISBN: 978-80-262-0219-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-4
Petrák V.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
Út
St
místnost KL:B-435
Koldová K.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476306.html