Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odborná praxe II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOP2 Z 20 10XT česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je využití teoretických a praktických poznatků nabytých na přednáškách a cvičeních v podmínkách reálné praxe. Během výuky si student pod odborným vedením mentorů (smluvně zajištěných) postupně osvojuje správné postupy a adaptuje se na práci ve zvoleném oboru. Tématy pro odbornou praxi jsou stanovení subjektivní refrakce s důrazem na binokulární kontrolu, vyšetření a hodnocení binokulárních funkcí, hodnocení předního segmentu oka a aplikace kontaktních čoček, prodej, oprava a úprava brýlí a zábrus speciálních brýlových čoček.

Požadavky:

1)Absolvování odborné praxe ve všech čtyřech tematických oblastech v předepsaném rozsahu

2)Písemné potvrzení o absolvování odborné praxe ve všech čtyřech tematických oblastech v předepsaném rozsahu odpovědnou osobou a ověření potvrzení garantem předmětu. Splněné praktické zkoušky ze tří okruhů po absolvování praxí.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Anotace předmětu: Cílem předmětu je využití teoretických a praktických poznatků nabytých na přednáškách a cvičeních v podmínkách reálné praxe. Během výuky si student pod odborným vedením mentorů (smluvně zajištěných) postupně osvojuje správné postupy a adaptuje se na práci ve zvoleném oboru. Tématy pro odbornou praxi jsou stanovení subjektivní refrakce s důrazem na binokulární kontrolu, vyšetření a hodnocení binokulárních funkcí, hodnocení předního segmentu oka a aplikace kontaktních čoček, prodej, oprava a úprava brýlí a zábrus speciálních brýlových čoček.

Pracoviště:

•Doporučena jsou zdravotnická zařízení s ordinacemi očního lékaře, poskytovatelé zdravotnických služeb s vyšetřovnou optometristy a provozovny očních optik s vybavením pro zábrus brýlových čoček a úpravu a opravu brýlí.

Zaměření odborné praxe:

•Vyšetření subjektivní refrakce s důrazem na binokulární funkce, vyšetření binokulárních anomálií, návrh postupu řešení

-anamnéza, screening zrakových funkcí, vyšetření objektivní refrakce a keratometrických dat

-vyšetření subjektivní refrakce a binokulární rovnováhy

-vyšetření binokulárních anomálií a hodnocení s ohledem na symptomatiku

-doporučení řešení zjištěných ametropií a binokulárních poruch

•Aplikace kontaktních čoček včetně kontroly předního segmentu oka

-vyšetření předního segmentu očí a očních adnex, zjištění anatomických a fyziologických parametrů pro vhodný výběr kontaktních čoček

-záchyt případných očních patologií

-výběr, aplikace a hodnocení úspěšnosti používání kontaktních čoček

-zácvik a edukace klienta v oblasti používání kontaktních čoček

•Upevnění natrénovaných postupů výběru a prodeje brýlových čoček a brýlových obrub

-výběr brýlových čoček a brýlových obrub pro klienta na základě znalosti jeho korekce, požadavků a zrakových, pracovních, estetických a dalších potřeb

-zjištění parametrů obličeje a jejich použití pro centraci speciálních brýlových čoček (bifokálních, multifokálních)

•Zábrus, úprava a oprava brýlí v provozovně oční optiky

-zábrus speciálních brýlových čoček a jejich upevnění do brýlových obrub, výroba vrtaných brýlí

-úprava brýlí na základě anatomických parametrů obličeje a zrakových požadavků klienta

-opravy kovových a plastových brýlí různých konstrukčních typů

Praktická zkouška se skládá ze tří částí: dílny, refrakce a kontaktní čočky.

1. část – dílenská praxe:

•Změření PD za pomocí digitálního PD metru, PD měrky

•Vyměření centrace pro zhotovení bifokálních, multifokálních brýlí

•Požadavky pro správnou centraci (inklinace, vrcholová lámavost, postoj vyměřujícího)

•Změření hodnot brýlové korekce (dpt), zjištění PD brýlí pomocí manuálního či digitálního fokometru, výšky, inklinace

•Rekonstrukce vztažných bodů multifokálních brýlových čoček (brýlí)

•Změření UV filtru digitálním fokometrem

•Správná orientace torické brýlové čočky ve fokometru dle předpisu

•Orientace v materiálech pro výrobu brýlových čoček – umět prakticky vysvětlit zákazníkovi výhody AR, polarizace, vyššího indexu lomu brýl. čočky u vyšších dpt, asféry, menšího průměru

•Orientace v materiálech pro výrobu brýlových obrub. celo. polo. bez. a ocelové, titan, plastové, polyamid

•Úpravy obrub – srovnání, inklinace, úprava koncovek

•Drobné opravy – vypadlý šroubek, výměna silonu, zátav stěžejky, výměna flex stranice, sedýlek

•Praktická orientace v katalozích výrobců brýlových čoček, doporučení klientovi vhodné brýlové čočky dle předpisu

2. část - refrakce:

•Anamnéza klienta (osobní, oční, léková, rodinná)

•Provedení měření na autorefraktokeratometru

•Binokulární screening – zakrývací testy, motilita

•Testy na zjištění senzorické (Woth, zamlžovací metoda) a motorické dominance (např. Check test)

•Monokulární refrakce (přizpůsobení zkušební obruby na klientovi či úprava masky foropteru, zápis visu naturalis, nejlepší sféra, test na astigmatismus, použití Jacksonova zkříženého cyl, červenozelený test, stanovení refrakce pro P a L oko)

•Testy na odhalení heteroforie a asociační forie

•Metodika MKH (použití prizmatických lišt či foropteru)

•Malletův test (použití prizmatických lišt či foropteru)

•Binokulární vyvážení (provedení některého z testů – např. Balken, Osterberg, Cowen…)

•Addice, akomodační šíře, NPC, NPA, testy do blízka

•Finální předpis a zápis korekce (zohlednění podmínek a požadavků klienta, vliv vrcholové lámavosti, adaptace, zápis prizmatické korekce)

3. část - kontaktní čočky:

•Anamnéza (osobní, oční, léková, rodinná)

•Indikace a kontraindikace nošení KČ

•Přepočet vrcholové vzdálenosti brýlové korekce na hodnotu kontaktní čočky

•Zvolení vhodného typu kontaktní čočky (na základě dpt, keratometrie, potřeb zákazníka) dle produktových listů

•Aplikace kontaktních čoček zákazníkovi, vysvětlení postupu aplikace KČ zákazníkovi

•Zásady aplikace torické a multifokální kontaktní čočky.

•Kontrola kontaktní čočky na štěrbinové lampě – sezení, pohyb, everze víčka, barvení fluoresceinem a lisaminovou zelení

•Vysvětlit zákazníkovi péči o kontaktní čočky

•Zápis do karty – forma a obsah

•Kontrola – postup, doporučení

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]DOSHI, S., HARVEY, W. Eye Essentials: Assessment & Investigative Techniques, ed. 1., Elsevier, 2005, 186 s., ISBN: 978-0-7506-8853-6.

[2]NAJMAN, L. Dílenská praxe očního optika, 2. přeprac. vyd., Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, ISBN: 978-80-7013-529-7.

[3]VESELÝ, P. Brýlová technologie I a II: praktická cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN: 978-80-210-7779-9.

[4]EFRON, N. Contact lens practice, Elsevier, 2017, ISBN: 978-0-7020-6660-3.

[5]EVANS, B. J. W. Picwell’s binocular vision anomalies, ed. 5., Elsevier, 2007, 454 s., ISBN: 0-7506-8897-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473006.html