Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oftalmologie - patologie, klinika II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOK2 Z,ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní chorobné stavy sítnice, jejich konzervativní i chirurgické léčení, celkové choroby a jejich vliv na oko, vrozené oční vady, oční onemocnění dětského věku, neurooftalmologii a traumatologii v oftalmologii. Výklad propojuje studentům integraci anatomie, patologické anatomie a fyziologie se základy účelné farmakoterapie. Výuka sleduje moderní trendy diagnostiky a léčby patologických stavů, je doplněna video prezentacemi zajímavých případů a demonstrací zajímavých kazuistik z klinické praxe. Teoretická výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními, jejichž cílem je získání znalostí a dovedností při praktickém vyšetřování dané patologie oka. Pomocí kvízů si studenti mohou průběžně kontrolovat své znalosti a schopnost zapamatovat si přednášenou látku. Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na schopnost studenta osvojit si nejdůležitější znalosti, které budou moci využít v praktickém životě při jejich budoucím povolání optometristy.

Cvičení na FBMI ČVUT budou následována absolvováním exkurze pracovišť Oční kliniky JL, kde se účastní provozu u lůžka pacienta i přímo na operačním sále. Zúčastní se operačních zákroků katarakty s využitím moderních technologií, jako je virtuální navigační systém a femtosekundový laser. Dále si budou moci ověřit znalosti pomocí 3D studia virtuální reality určeného pro vzdělávání oftalmologů. Absolvují exkurzi s výkladem na oddělení magnetické rezonance.

Studenti se také účastní praktických bloků na oftalmologických klinických pracovištích (Oční oddělení Nemocnice Kladno, Oční klinika 1. LF UK ve FN Praha a Oční oddělení Nemocnice Kolín), kde se seznámí s organizací provozu, přístrojovým vybavením, účastní se vyšetřování pacientů pod vedením oftalmologů a to na obecných i specializovaných pracovištích jako je sítnicová nebo glaukomová ambulance.

Studenti absolvováním předmětu získávají široký teoreticko-praktický přehled o problematice a diagnostice očních onemocnění, včetně jejich léčby nebo chirurgickém zákroku.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

- Aktivní účast studenta na nejméně 80 % cvičení.

Požadavky zkoušky:

- Zisk zápočtu a prokázání znalostí v rámci závěrečného testu.

Osnova přednášek:

- Úvodní přednáška (základní pojmy v oftalmologii, opakování látky předchozího semestru)

- Sítnice fyziologie (oběhové poruchy, věkové změny, záněty, onemocnění makuly)

- Neurooftalmologie (optický nerv, záněty, edém, atrofie, chiasma optického nervu, zornice, nystagmus)

- Oko a celkové choroby 1. část (endokrinní orbitopatie, diabetes a oko)

- Oko a celkové choroby 2. část (AIDS, lymská boreliosa, systémové choroby)

- Nádory (extrabulbární a intrabulbární nádory)

- Úrazy oka (kontuze, penetrující a perforující úrazy oka)

- Dětská oftalmologie

- Vrozené oční změny, novorozenecké změny, vrozený glaukom a katarakta

- Self monitoring, umělá inteligence v oftalmologii

harmonogram přednášek: https://harm.fbmi.cvut.cz/B232/F7PBOOK2/lec

Osnova cvičení:

- Společné úvodní cvičení (témata, harmonogram, praktické bloky očních klinik, požadavky)

- Využití laserů v oftalmologii a refrakční chirurgie (pojem LASER - základy a interakce, incize, PRK, LASIK, ReLEx, INTRACORE)

- Vyšetřovací metody sítnice a sklivce (fyz. principy a technologie. diagnostiky sítnice: oftalmoskopie, OCTangiografie, fotofundu, AF, FAG atd)

- Patologické nálezy sítnice a sklivce, principy chirurgie - rozbor nálezů a diagnóz (CME, makulární díra, VPMD...) a jak s nimi naložit v praxi optometristy

- Praktické cvičení na Oční klinice JL (specializované oční ambulance, oftalmologické přístroje)

- Praktické cvičení na Oční klinice JL 2 (operační sál, oftalmologické přístroje)

harmonogram cvičení: https://harm.fbmi.cvut.cz/B232/F7PBOOK2/tut

Cíle studia:

Pro práci optometristy je nutné, aby byl seznámen se základními příznaky očních anomálií nebo onemocněními. Proto je v průběhu teoretické i praktické výuky student seznámen s diferenciální diagnostikou nejčastějších i nejzávažnějších očních postižení a jejich typické projevy.

Studijní materiály:

[1] HEISSIGEROVÁ, J. Oftalmologie: pro pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN: 978-80-7345-580-4.

[2] VLKOVÁ, E., PITROVÁ, Š., VLK, F. Lexikon očního lékařství: výkladový ilustrovaný slovník. Brno: František Vlk, 2008. ISBN: 978-802-3989-069.

[3] KASCHKE, M, DONNERHACKE, K.-H., RILL, MS. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles, and clinical applications. Weinheim: Wiley-VCH, c2014. ISBN: 978-352-7410-682.

[4] KUCHYNKA, P. Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-802-4711-638.

Odkaz na studijní materiály:

https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fusmarti_cvut_cz/EpZAy5bBhatDk7j1DJNCP_oBdyTnexxCUsf3v3wthQjX7A?e=faplEj

Poznámka:
Další informace:
https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fusmarti_cvut_cz/EpZAy5bBhatDk7j1DJNCP_oBdyTnexxCUsf3v3wthQjX7A?e=faplEj
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472906.html