Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Návrh a management projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBONMP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámit studenty se základy a principy návrhu projektu a jeho provedení k dosažení vytčeného cíle projektu „Návrh provozovny oční optiky“.

Projekt jako koordinované úsilí skupiny lidí, jeho typy a etapy návrhu projektu, SWOT analýza. Požadavky jednotlivých typů projektů, dokumentace, financování a řízení. Management projektu, jeho organizace, koordinace a realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení. Stanovení týmových typů. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Vedení pracovních porad. Motivace. Systém grantových agentur v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt. Možnosti využití SW produktů pro návrh a management projektu.

Požadavky:

1. 80% účast na cvičení a vypracování týmového projektu na cvičení. Jeho ppt prezentace v rozsahu 10 minut a následná 5 minutová diskuse k projektu bude podkladem pro hodnocení KZ.

2. Projekt je zaměřen na vybudování provozovny oční optiky a s tím spojené odborné, technické a legislativní náležitosti.

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní pojmy a definice, typy projektů, SWOT analýza seznámení s projektovým řízením, pojmy

2. Idea, studie proveditelnosti, rozhodování

3. Projektová dokumentace, vazba na studii proveditelnosti, zákon o veřejných zakázkách

4. Rámec projektu, osobnost projektového manažera, osobnosti v týmu, silné a slabé stránky lidí, motivace

5. Řízení lidí, řízení změn, vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti

6. Smluvní vztahy, nový občanský zákoník, předávání a přebírání díla, ekonomické posouzení projektu

7. Příklady projektů, řízení projektů, komunikace a sdělení informací

Osnova cvičení:

1. Test osobnosti, vytvoření týmů, zvolení rolí v týmu, vyjasňování kompetencí pro OPT. Zadání/výběr tématických projektů (výběr z námi navržených témat).

2. Změnový management, konzultace a upřesnění zadání z první hodiny

3. Vytvoření studie proveditelnosti pro realizaci Oční optiky. Rozhodování na reálných příkladech z praxe.

4. Uvedení slabých a silných stránek, časový harmonogram činností, vědecké a ekonomické zhodnocení.

5. Vytvoření smlouvy o dílo nebo smlouvy s investorem, dodavatelé

6. Konzultace před závěrečnou prezentací

7. Ukončení projektu a prezentace s oponenturou

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy a principy návrhu projektu a jeho provedení k dosažení vytčeného cíle projektu „Návrh provozovny oční optiky“

Studijní materiály:

[1] SVOZILOVÁ, A. Projektový management, GRADA Publishing 2007. ISBN: 978-80-271-0075-0.

[2] MOTKA, R. Studie proveditelnosti, Diplomová práce, Masarykova Univerzita, 2010.

[3] PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 5., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN: 978-80-271-0629-5

[4] BARKER, S., COLE, R. Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 2009. Management (Grada). ISBN: 978-80-247-2838-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472706.html