Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemie pro optometristy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOCHO Z,ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBOCHO je podmínkou pro zápis na předmět F7PBOMCH.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi obecné a aplikované chemie, organické chemie, chemie polymerů a makromolekulární chemie v biomedicínském inženýrství.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

2. Napsání dvou zápočtových testů. Je třeba získat minimálně 60% bodů z každého testu.

Zkouška:

1. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zadaná formou testu, který obsahuje látku z přednášek a cvičení. Test musí být napsán alespoň na 50%. Po úspěšném napsání testu následuje ústní přezkoušení. Známka se řídí platnou klasifikační stupnicí.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie, voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, hydrolýza

2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal), AO, MO

3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce

4. Chemická vazba, nevazebné interakce, vodíkový můstek, chemický děj, klasifikace chemických reakcí, substituce, adice

5. Kovalentní látky, molekulové látky, iontové látky. Kovy, nekovy, polokovy

6. Anorganická chemie - vlastnosti, chem. reakce, názvosloví anorg. sloučenin

7. Organická chemie - chemické reakce, hybridizace, izomerie

8. Alkany, alkeny, alkadieny, alkyny - názvosloví, chem. reakce

9. Cyklické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky - názvosloví, chem. reakce

10. Deriváty uhlovodíků - názvosloví, chem. reakce

11. Karboxylové kyseliny, dikyseliny, funkční deriváty karboxylových kyselin

12. Makromolekulární látky

13. Názvosloví polymerů (triviální, systematické)

14. Vlastnosti a chemická struktura makromolekulárních látek

Osnova cvičení:

1. Názvosloví anorganické chemie

2. Periodická tabulka prvků, trendy, výstavbový princip, laboratorní výpočty

3. Struktura AO, MO, hybridizace, energetické poměry chem. reakcí. - výpočty

4. Organické chemie- názvosloví, izomerie

5. Alifatické, cyklické, aromatické uhlovodíky - názvosloví

6. Deriváty uhlovodíků, karboxylové k. a dikyseliny, halogenderiváty dusíkaté deriváty

7. Vlastnosti a reakce uhlovodíkových derivátů, makromolekulární látky- názvosloví

Cíle studia:

Osvojení si teoretických znalostí v oblasti obecné, anorganické, organické chemie a chemie polymerů. Osvojení si přehledu v názvosloví anorganických, organických látek, makromolekul a přírodních látek. Získání stručného přehledu o zákonitostech chemických reakcí a polymerací.

Studijní materiály:

[1] K. Růžičková, B. Kotlík: CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ V KOSTCE PRO SŠ, Fragment, Praha 2020

ISBN: 978-80-2531-225-4

[2] Housecroft,Sharpe: Anorganická chemie, Nakladatelství VŠCHT Praha, 2014

[3] J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN a.s., Praha 1999

[4] https://e-chembook.eu/organicka-chemie

[5] Z: J. McMurry: Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2015.

[6] D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

Poznámka:
Další informace:
https://harm.fbmi.cvut.cz/B232/F7PBOCHO/tut, https://harm.fbmi.cvut.cz/B232/F7PBOCHO/lec
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6469506.html