Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Organická chemie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ORCA1 Z 2 2P+2C
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 15ORCA1 je podmínkou zápisu na předmět 15ORCA2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Struktura organických sloučenin, vlastnosti kovalentní vazby, reakce na kovalentní vazbě. Uhlíkatý skelet a funkční skupiny. Názvosloví organických sloučenin, třídění a hlavní skupiny organických sloučenin. Prostorové struktury organických sloučenin, isomery, konfigurace a konformace, chiralita, diastereomerní sloučeniny. Elektronické efekty. intermediáty, karbokationty, karbanionty, karbeny, radikály. Mechanismy reakcí: nukleofilní a elektrofilní substituce, radikálová a elektrofilní adice, synchronní adice, cis- a trans- eliminace, oxidace a redukce. Reakce budující uhlíkatý skelet. Chemie alkanů a cykloaklanů, alkenů, arenů, halogenderivátů, základů organokovových sloučenin, alkoholů a etherů, sloučenin dusíku, síry, fosforu, křemíku a dalších prvků, karbonylových sloučenin

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod organické chemie, strukturní teorie, hlavní skupiny organických sloučenin, základy nomenklatury.

2.Vazby v organických sloučeninách, elektronové efekty, izomerie, rezonance, konformace, konfigurace, chiralita.

3.Alkany a cykloaklany – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

4.Alkeny, cykloalkeny, polyeny, alkiny – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

5.Areny, teorie aromaticity, názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

6.Halogenderiváty – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita. Organokovové sloučeniny.

7.Alkoholy a Ethery, struktura, příprava, reaktivita.

8.Sulfidy, další sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, křemíku a dalších prvků – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita, využití.

9.Nitrolátky a aminy – názvosloví, struktura, vlastnosti, příprava, použití.

10.Aminy – reaktivita, reakce aminů jako bází a nukleofilů, diazosloučeniny a jejich reakce.

11.Karbonylové sloučeniny, struktura karbonylu, centra reaktivity, základní reakce karbonylové funkce.

12.Aldehydy a ketony – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita, adice karbaniontů, kondenzační reakce.

Osnova cvičení:

1.Nomenklatura organických sloučenin.

2.Struktura org. látek, zápis, modely, izomerie.

3.Základní mechanizmy reakcí.

4.Základy organické syntézy.

5.Reakce alkenů, alkinů.

6.Reakce a příprava halogenderivátů.

7.Reakce a příprava alkoholů a sulfidů.

8.Reakce a příprava organokovových sloučenin.

9.Reakce a příprava amino-, nitro- a diazo- sloučenin .

10.Kondenzační reakce a příprava karbonylových sloučenin.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu organické chemie 1 získají posluchači znalosti základních pojmů z oblasti struktury, názvosloví organických sloučenin a mechanismů reakcí. Dále získají přehled o chemii alkanů a cykloaklanů, alkenů, arenů, halogenderivátů, základů organokovových sloučenin, alkoholů a etherů, sloučenin dusíku, síry, fosforu, křemíku a dalších prvků, karbonylových sloučenin ? jejich názvosloví, strukturu, přípravu, reaktivitu a využití.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí organické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.J. McMurry: Organická chemie, VŠCHT, Praha, 2015

2.S. Smrček, J. Kozempel: Prezentace k přednášce z organické chemie, obsah přednášek v PP, k dispozici u vyučujících

3.J. Svoboda: Organická chemie I. skripta VŠCHT, Praze, 2007

Doporučená literatura:

4.J. Fikr, J. Kahovec: Názvosloví organické chemie, Rubico Praha, 2008

5.F. A. Carey: Organic chemistry, Mcgraw-Hill Education – Europe, 2016

6.J. Svoboda: Organická syntéza VŠCHT Praha, 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6373706.html