Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Critical Zone Hydrology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41HKZ_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Kritickou zónu tvoří relativně tenká vrstva zahrnující zemský povrch a jeho okolí, shora omezená rozhraním mezi atmosférou a vegetací a zdola horninovým podložím. Kritická zóna je prostředím interakcí mezi vodou, půdou, horninami, vzduchem a živými organizmy. Tyto interakce ovlivňují toky energie, vody, uhlíku a dalších látek v blízkosti zemského povrchu. Porozumění procesům probíhajícím v kritické zóně je nezbytným předpokladem pro predikci následků povrchového znečištění, dopadů změn klimatu a změn využití krajiny. Předmět je zaměřen na kvantitativní popis procesů spojených s prouděním vody, přenosem energie a transportem látek v kritické zóně s důrazem na procesy probíhající v systému půda-rostlina-atmosféra. Pozornost je věnována hydraulickým charakteristikám pórovitého prostředí a řídícím rovnicím proudění vody, transportu rozpuštěných látek a přenosu tepla. Dále počátečním a okrajovým podmínkám těchto rovnic a dílčím hydraulickým a transportním procesům, jako jsou: infiltrace, evaporace, redistribuce, kapilární vzlínání, odběr vody kořeny rostlin, transpirace vegetačního krytu, hypodermický odtok, preferenční proudění, transport kontaminantů a přenos tepla v půdním profilu.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Hydraulické charakteristiky pórovitého prostředí

Řídící rovnie proudění vody

Transport rozpuštěných látek

Přenos tepla

Počáteční a okrajové podmínky

Infiltrace, evaporace, redistribuce, kapilární vzlínání

Odběr vody kořeny rostlin, transpirace vegetačního krytu

Podpovrchový odtok

Preferenční proudění

Transport kontaminantů

Zimní režim

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

Porozumění procesům probíhajícím v kritické zóně. Získání znalostí nezbytných pro predikci následků povrchového znečištění, dopadů změn klimatu a změn využití krajiny.

Studijní materiály:

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998.

Pinder G., Celia M.: Subsurface Hydrology, John Wiley & Sons, 2006.

Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.

Poznámka:

IZP, VH

Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6095106.html