Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management rizik, investování a pojišťování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126MRIP Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět představuje komplexní pohled na procesy managementu rizik v podniku s v systémech. Student si osvojí metody využívané při identifikaci rizik, jejich analýze a ohodnocení, bude schopen simulovat možné dopady realizace rizika s využitím dostupných SW a výsledné dopady následně ocenit, dále navrhnout a kalkulovat náklady na odpovídající opatření působící na příčinu i dopad řešeného rizika. Student získá základní znalosti o pojišťovnictví a pojistné matematice, investiční činnosti podniku a rozhodování o investicích, možných zdrojích financování a finanční činnosti podniku.

Požadavky:

Aktivní účast na výuce. Absolvované zápočtové testy v Moodle. Docházka.

Osnova přednášek:

.1. Management rizik - základní procesy dle ČSN ISO 31000, přístupy k řízení rizik v podniku, rizika systémů a procesů.

2. Metody identifikace rizik s důrazem na metody identifikace rizik poruch systému.

3. Kvalitativní metody analýzy rizik - scénáře, FMEA, Analýza motýlek a další

4. Kvantitativní metody analýzy rizik - FTA, ETA, citlivostní analýza atd.

5. Ohodnocení škod vzniklých realizací rizika (využití SW).

6. Preventivní a reaktivní opatření proti riziku, kalkulace nákladů na pořízení.

7. Kalkulace nákladů životního cyklu navržených opatření, životnost opatření.

8. Pojištění jako nástroj snižování rizika.

9. Základy pojistné matematiky.

10. Finanční a investiční činnost podniku, majetek podniku, základní výkazy.

11. Finanční řízení a finanční analýza podniku.

12. Rozhodování o investicích, CF investičního záměru.

13. Manažerské rozhodování, rozhodování za rizika a nejistoty.

Osnova cvičení:

Aplikace metod rizikové analýzy na konkrétních případech.

Investiční rozhodování, analýzy rizik investičních projektů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti rozhodování o investicích a rizikové analýzy.

Studijní materiály:

KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V. Management rizik projektů se zaměřením na rizika v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.

HOPKIN, P. Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. 2nd. ed. London : Institute of Risk Management. 2012. ISBN 978-0-7494-6539-1.

VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress. 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.

POGUE, M. Corporate Investment Decisions. Principles and Practise. 1st. ed. New York : Business Expert Press. 2010. ISBN 978-1-60649-064-8.

FOTR, J., HNILICA, J., Aplikovaná anlaýza rizika ve finančním nagementu a investičním rozhodování. 2. vyd. Praha : Grada. 2014. ISBN 978-80-247-5104-7.

ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines

IEC/ISO 31010 Risk management - Risk assessment techniques

SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875606.html