Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLPR Z 9 40XD česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPR je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLHTS1
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPR je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLHHT
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPR je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLBCH2
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPR je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLZII
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLLPR je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPB.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLLPR je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPG.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLLPR je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPHT.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLLPR je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPM.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLLPR je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPI.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti se podrobněji seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Klinická biochemie – 10 dní

•Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy.

•Příjem a identifikace biologického materiálu, příprava analytických vzorků.

•Provoz a údržba automatického analyzátoru, stanovení glykémie z kapilární i venózní krve.

•Stanovení osmolality séra, moči.

•Automatizované a manuální postupy vyšetření moči.

Klinická hematologie a transfuziologie – 10 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu.

•Automatizované a manuální metody vyšetření parametrů hemostázy (trombocyty, plazmatické faktory).

•Technika zhotovení a vyhodnocení krevního nátěru (periferní krev, kostní dřeň).

•Laboratorní metody pro diagnostiku anémií a nádorových chorob krvetvorných buněk.

•Vyšetření krevní skupiny, screening protilátek proti erytrocytům a test kompatibility – manuální metody na skle, zkumavkové a technikou sloupcové aglutinace.

Histologie – 5 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Příprava materiálu pro histologické využití, základní zmrazovací technika, technika zhotovení řezových preparátů na mikrotomu.

•Barvení preparátů.

•Obecná histologie – tkáně lidského těla ve světelném a elektronovém mikroskopu.

Klinická mikrobiologie – 10 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Zpracování vzorků na bakteriologická vyšetření (moč, výtěr z krku, poševní výtěr, sputum, hnis, hemokultura).

•Stanovení citlivosti na antibiotika difusní metodou.

•Sérologické metody a jejich použití.

Klinická imunologie – 5 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Metody užívané k vyšetření složek humorální imunity.

•Metody užívané k vyšetřování složek buněčné imunity.

•Vyšetřovací algoritmy při diagnostice imunopatologických stavů.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6.

•MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2393-8.

•VOTAVA, Miroslav a kol. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. ISBN 80-210-2272-8.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

•FABER, Edgar. Základy hematologické diagnostiky. Druhé přepracované vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3742-6.

•JIRKOVSKÁ, Marie. Histologická technika: základy. Druhé, doplněné vydání. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-325-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858806.html