Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Komunikační a manažerské dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6501 Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět U16C6501 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-KOMD-01 (vztah je symetrický)

Předmět U16C6501 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-KOMD-01

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu v návaznosti na teoretické znalosti předmětu manažerská psychologie je nácvik komunikačních a manažerských dovedností souvisejících s úspěšným vykonáváním manažerské praxe. Studenti si uvědomí průběh komunikačního procesu a techniky, které vedou k úspěšnému vedení dialogu a dosažení svého cíle, dále si osvojí dovednosti jednání v konfliktních situacích a vyjednávání. Předmět je rovněž zaměřen na úspěšnou sebeprezentaci. V části zaměřené na manažerské dovednosti si studenti osvojí základní dovednosti, jak vést klíčové rozhovory s podřízenými nadřízenými a kolegy. Důraz je kladen na to, aby studenti dokázali aplikovat získané dovednosti do praxe a získali zpětnou vazbu ke svému jednání.

Požadavky:

Zápočet: 70% účast na cvičeních, aktivní zapojení se do modelových situací, prezentace dvou rozhovorů před skupinou se zpětnou vazbou.

Zkouška: závěrečný vědomostní test prostřednictvím Moodle)

Osnova přednášek:

1. Komunikace, její význam, komunikační proces

2. Bariéry v komunikaci

3. Verbální a neverbální komunikace

4. Styly jednání - asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

5. Transakční analýza

6. Aktivní naslouchání

7. Typy rozhovorů z hlediska povahy a cíle

8. Výběrový rozhvor,

9. Hodnotící a motivační rozhovor

10. Koučovací rozhovory

11.. Vedení porad

12. Zvládání konfliktů a emocí

Osnova cvičení:

1. Diskusí ve skupině nalézt principy pozitivní komunikce

2. Neverbální komunkace, její význam, druhy

3. Nácvik asertivních technik

4. Monolog x dialog. Nácvik komunikační dovednosti kladení otázek

5. Nácvik aktivního naslouchání

6. Nácvik předávání informací a přesvědčování

7. Nácvik vyjednávání

8. Nácvik manažerských rozhovorů

9. Nácvik zvládání konfliktů

10. Nácvik vedení porady

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvoj a trénink komunikačních a manažerských dovedností, které jsou předpokladem úspěchu v manažerské praxi

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Devito, J., A. (2008) Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 502 s. ISBN 978-80-247-2018-0.

Mikuláštík, M. (2015).Manažerská psychologie. 3. přeprac. vydání. Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-9835-6.

Mikuláštík M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Grada. 978-80-247-2339-6.

Jarošová, E. et al. (2015). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: ManagementPress 978-80-726-1135-5.

Doporučená literatura:

Mynaříková, L. (2015). Psychologie lži. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-5472-7

Khelerová,V. (2010). Komunikační a obchodní dovednosti. Praha: Grada. 978-80-247-3566-5

Plamínek,J. (2005). Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. 80-247-1092-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5689206.html