Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Urban Drainage

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144URDR Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se zaměřuje na komplexní pochopení oboru odvodňování urbanizovaných území a souvislostí a jeho dopadů v životním prostředí. Studenti si v předmětu osvojí znalosti z hydrologických procesů tvorby a koncentrace povrchového odtoku, transportních a transformačních procesů ve stokových systémech, dopady městského odvodnění na povrchové vody, metod popisu chování odvodňovacích systémů pomocí monitoringu a modelování, inovativních technologií a plánování opatření dle místně-specifických podmínek.

Požadavky:

Všeobecné porozumění hydraulice prodění s volnou hladinou je doporučeno

Osnova přednášek:

1. Odvodnění urbanizovaných území - účel, koncept, úlohy, integrovaný přístup, metody a nástroje

2. Odpadní vody - množství, jakost, způsoby získání dat

3. Srážkové vody - množství, jakost, způsoby získání dat

4. Procesy povrchového odtoku

5. Transportní a transformační procesy ve stokových systémech

6. Městské toky - ekosystém toků, dopady odvodnění urbanizovaných povodí, strategie ochrany

7. Monitoring and modelování systémů odvodnění

8. Opatření - nápravná opatření (dešťové nádrže, řízení v reálném čase)

9. Opatření - hospodaření s dešťovou vodou I (principy, výběr příjemce srážkového odtoku, přípustnost, proveditelnost)

10. Opatření - hospodaření s dešťovou vodou II (objekty, návrh, údržba, příklady)

11. Opatření - znovuvyužití odpadních vod (udržitelné přístupy, znovuvyužití vody, znovuvyužití živin a organické hmoty, předčištění odpadních vod dle účelu využití)

12. Územní plánování a klimatická změna

13. Shrnutí hlavních poznatků

Osnova cvičení:

1. Dešťová data

2. Procesy povrchového odtoku - tvorba odtoku

3. Procesy povrchového odtoku - transport a retence I

4. Procesy povrchového odtoku - transport a retence II

5. Hydraulika stok

6. Návrh retenčních objektů - výpočty

7. Návrh vsakovacích objektů - výpočty

8. Návrh akumulačních objektů - výpočty

9. Odborná exkurze - retenční a vsakovací objekty

10. Odborná exkurze - využití srážkových vod

11. Plánování modro-zelené infrastruktury - workshop

12. Dopady změny klimatu - energetická bilance městského povodí - výpočty

13. Diskuzní workshop - hlavní poznatky

Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty plánovat, řídit, kontrolovat a optimalizovat systémy městského odvodnění v místně specifických podmínkách a s u vážením časového vývoje okrajových podmínek.

Studijní materiály:

! Butler, D., Davie J.W. (2004). Urban Drainage (2nd ed.). Spon Press.

! Akan, A.O., Houghtalen, R.J. (2003). Urban Hydrology, Hydraulics and Stormwater Quality. John Wiley & sons, Inc.

? Woods Ballard B., Wilson, S., Udale-Clarke H., Scott, T., Ashley, R., Kellagher, R. (2015). The SuDS Manual. CIRIA Report 753, CIRIA.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662206.html