Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prevence a odhalování kriminality

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCPOK Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se příčinami a druhy kriminality, praktickou prací policie v rámci preventivních i represivních úkolů a se základy kriminalistiky. Též pak se základními pojmy trestního práva.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový test; v případě, že student nedosáhne požadovaného bodového hodnocení, ověření znalostí ústně.

Požadavky na studenta: samostudium zadaných témat.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do problematiky, kriminologické směry

2. týden Charakteristika násilné trestné činnosti

3. týden Charakteristika drogové trestné činnosti

4. týden Odhalování trestné činnosti

5. týden Charakteristika majetkové trestné činnosti

6. týden Viktimologie

7. týden Charakteristika organizované trestné činnosti

8. týden Penologie a prevence

9. týden Symbolika kriminálních skupin a jejich identifikace

10. týden Gangy vězeňské, motorkářské a pouliční

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. přepr. vyd. Praha: Leges, 2013, 1224 s. ISBN 978-80-8757-669-4.

•KRUPKA, V. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Trivis, 2012, 157 s. ISBN 978-80-87451-14-4.

•KRUPKA, V. Trestní právo hmotné: zvláštní část. 1. vyd. Praha: Trivis, 2012, 152 s. ISBN 978-80-87451-12-0.

•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

•VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-732-3.

•ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2015. ISBN 978-80-87174-53-1.

•VEGRICHTOVÁ, Barbora. Symbolika kriminálního tetování. 2. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-693-4.

•VEGRICHTOVÁ, Barbora. Gangy: vězeňské, pouliční a motorkářské. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0377-5.

•ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5643006.html