Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

GIS v krajinném inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143YKIG KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Josef Krása
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Základní úlohy krajinného inženýrství a jejich vazba na geoinformační technologie (zemědělství, vodohospodářství, krajinné plánování).

Požadavky:

Základní znalost GIS

Osnova přednášek:

Historický vývoj krajiny v ČR a jeho vazba na základní degradační procesy (voda, půda, ovzduší).

Přehled v ČR používaných geoinformačních software pro úlohy krajinného inženýrství.

Dostupné digitální modely terénu (a povrchu) v ČR. Globální versus detailní modely a jejich vazba na přesnost při výpočtech.

Možnosti, modely a přístupy pro určování vodní eroze. Vzorová úloha.

Základní mapové servery v ČR a dostupná data pro modelování a monitoring v krajině ČR.

Ochrana a bonitace půd v ČR, základní mapová díla o půdě a jejich implementace do projektů.

Analýza vybraného povodí IV. řádu - morfologie, půda, vegetace.

Analýza vybraného povodí IV. řádu, srážky a výpočet erozního smyvu.

Registr zemědělské půdy LPIS, systém ochrany půdy prostřednictvím cross compliance.

Mapové servery a datové podklady o vodách a vodních útvarech v ČR.

Výpočet transportu splavenin a zanášení nádrží v modelovém území.

Návrhy protierozních opatření ve dvou variantách: omezení degradace půdy, snížení transportu živin.

Osnova cvičení:

předmět je projektový a cvičení jsou organickou součástí přednášek.

Cíle studia:

Příprava digitálního modelu terénu, mapy využití území a dalších vstupních vrstev a jejich původní zdroje a dostupné databáze v podmínkách ČR. Základní charakteristiky dat dálkového průzkumu Země a jejich zpracování. Práce s geodatabázemi a hlavní metody modelování s podporou GIS.

Cvičení budou zaměřena na řešení konkrétní úlohy využití GIS v krajinném inženýrství v prostředí ArcGIS, případně Atlas DMT.

Studijní materiály:

! Dostál, T. et al. (2014) Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN 9788087361306

! Krása, J. et al. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. Praha, CZ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ISBN 978-80-01-05428-4

? Van Rompaey, a., Krasa, J. and Dostal, T. (2007) 'Modelling the impact of land cover changes in the Czech Republic on sediment delivery', Land Use Policy, 24(3), pp. 576-583. doi: 10.1016/j.landusepol.2005.10.003.

? Janeček, M. and kol. (2007) Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd, Nakl. ISV Praha. 1. vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

: http://www.strom.fsv.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5638006.html