Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavebně průmyslová geodézie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154SPG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Rudolf Urban
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Předmět 154SPG patří do skupiny předmětů inženýrské geodézie. Navazuje na předchozí studia. Je věnován problematice měřických prací v některých specifických oblastech dokumentace a přípravy rekonstrukcí památkových a jiných stavebních, dopravních, vodohospodářských a průmyslových objektů.

Požadavky:

Předmět navazuje na předchozí výuku zejména inženýrské geodézie, vyrovnávacího počtu a metod sběru a zpracování dat. Výhodou může být absolvování některých volitelných předmětů z dané oblasti. Pro cvičení, konaná v měřických skupinách, stanoví požadavky vedoucí cvičení.

Osnova přednášek:

1 Úvod - Metrologie, státní etalon délek

2 Geodetické práce v památkové péči a stavební tvarosloví

3 Investiční činnost (komín, stěna, mosty, jeřábové dráhy, lanovky)

4 Geodetické práce ve vodním hospodářství (úpravy toků, přehrady, kanalizace, čističky odpadních vod)

5 Geodetické práce ve strojírenství (tolerance, geodetické systémy)

6 Geodetické práce na železnicích (přechodnice, rektifikace oblouků).

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - zadání měřických úloh

2. Zaměření interiéru památkového objektu

3. Statistická kontrola na dokončeném stavebním objektu

4.Zaměření prostorové polohy komína

5. Vytyčení stavby podle stavebního výkresu

6. Závěrečné cvičení - hodnocení měřických úloh

Cíle studia:

Cílem studia je doplnění a rozšíření základních znalostí pro uplatnění v některých specifických oblastech průmyslových, dopravních, stavebních a strojírenských měřeních.

Studijní materiály:

Power Point předmětu

https://www.sbirka.com/ (Sbírka zákonů ČR)

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx (Sbírka zákonů ČR)

https://www.cuzk.cz/Predpisy.aspx (Zákonné normy v rozsahu rezortu ČÚZK)

http://www.vugtk.cz/ (VÚGTK v. v. i. Zdiby, Zeměměřická knihovna)

http://www.egako.eu (Geodetický a kartografický obzor, česko-slovenský vědecko-odborný časopis, bezplatný přístup, včetně archivu od roku 1913)

https://www.technickenormy.cz/hledani/ (Normy ČSN, včetně EU, ISO)

https://inggeo.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php?id=start

ČSN ISO 17123-1 (730220) Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů, část 1 – 8, 2005-2009

Zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Vyhláška č. 68/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pozdějším znění

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

ČSN ISO 4463 (730411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření. Platnost od 07/1999.

ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců. Platnost od 1998.

http://www.npu.cz (Národní památkový ústav)

https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/ke-stazeni, zejména publikace https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7695-mericka-dokumentace-historickych-staveb-pro-pruzkum-v-pamatkove-peci

ČSN 73 5130: 1994 Jeřábové dráhy.

ČSN 75 2101:2009 Ekologizace úprav vodních toků

TNV 75 2102: 2010 Úpravy potoků

TNV 75 2103: 2014 Úpravy řek

ČSN EN ISO 286-1 (01 4201): 2011 Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

ČSN EN ISO 286-1 (01 4201): 2011 Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

SŽDC M20 - Předpis pro zeměměřictví

SŽDC M20/MP002 - Předpisy jejichž změna se může dotknout předpisu M20

SŽDC M20/MP004 - Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje

SŽ M20/MP005 - Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

SŽ M20/MP006 - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

SŽDC M20/MP007 - Železniční bodové pole

SŽ M20/MP010 - Účelová železniční mapa velkého měřítka

Další odkazy jsou na webových stránkách

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/spg/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5636506.html