Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketingové aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C4401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Marketingové aplikace je zaměřený především na marketingovou komunikaci jako jednu ze zásadních oblastí taktického marketingu. Předmět seznámí studenty s jednotlivými částmi komunikačního mixu z hlediska teorie a praxe. Dále se předmět bude zabývat problematikou strategického a taktického marketingového řízení a plánování. Prostor bude věnován teorii STP a problematice řízení vztahů se zákazníky.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičení (80%)

seminární prezentace, seminární práce zasílané dle stanoveného harmonogramu vyučujícímu, týmová případová studie podle zadání.

Možno získat max. 100 bodů, pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů.

Bodové hodnocení prezentace, seminární práce a týmové případové studie:

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Ukončení předmětu bude provedenou zkouškou.

Osnova přednášek:

1. Globální trendy soudobého světa, specifika strategického a taktického marketingového řízení v kontextu jednotlivých trhů

2. Marketingový plán a jeho souvislost s obchodním plánem

3. Segmentace, targeting a positioning

4. Řízení vztahů se zákazníky

5. Produkt jako zdroj konkurenční výhody, role produktového manažera ve společnosti -

6. Integrovaná marketingová komunikace

7. Nástroje a plánování komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, Public Relations, osobní prodej, přímý marketing)

8. Reklama a její plánování. Reklamní kampaň

9. Podpora prodeje - cíle, metody, kategorie a nástroje

10. Teorie a praxe Public Relations (PR). Identita organizace jako rámec pro fungování PR. Media Relations.

11. Osobní prodej

12. Přímý marketing

13. Další nástroje MK - veletrhy, výstavy, guerilla, product placement, WOM aj. Moderní komunikační nástroje a online.

14. Efektivita komunikačních nástrojů a její měření.

Osnova cvičení:

1. Vize, mise, situaćní analýza

2. Segmentace, targeting, positioning + věrnostní programy

3. Produkt

4. Reklama, podpora prodeje, POS

5. PR + Corporate Identity

6. Sales

7. Direct marketing

Cíle studia:

Předmět naučí studenty porozumět koncepci komunikačního mixu a prakticky používat jeho nástroje.

Studijní materiály:

[P] KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

[P] JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.

[P] KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

[P] PŘIKRYLOVÁ, J. a . JAHODOVÁH. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

[D] SVOBODA, V.: Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0564-8.

[D] ŠAŠEK, M. . Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. Praha: VŠFS, 2016. ISBN 978-80-7408-141-5.

[D] TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-716-9997-7.

[D] WUNDERMAN, L. Direct marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0731-4.

Poznámka:
Další informace:
moodle.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5453206.html