Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9912 KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní právní předpisy v oblasti BOZP. EU, ČR, Zákoník práce. Prováděcí předpisy zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti zaměstnance. Prevence rizik. Školení zaměstnanců. Pracovní úrazy. Záznam o úrazu. Dokumentace k zajištění BOZP. Požární ochrana. Hygiena práce.

Požadavky:

Základní literatura:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení se vztahem k BOZP

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - ŠKOLSKÝ ZÁKON - vybraná ustanovení

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení

- Zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, - vybraná ustanovení

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

V předmětu Zásady BOZP a PO získají posluchači základní poznatky o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO ve škole, jakož i o jiných požadavcích z oblasti BOZP a PO, a využívat je pro praktickou potřebu zajišťování, organizace a řízení BOZP a PO ve školní praxi.

Studijní materiály:

Základním studijním materiálem je související legislativa ČR ve vymezeném rozsahu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5366506.html