Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statistika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C3101 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět U63C3101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-STA1-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C3101 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-STA1-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Studijní výsledky jsou ověřovány těmito formami atestace:

a) zápočet (Zá)

b) zkouška (Zk)

Zápočet se uděluje za splnění požadavků stanovených daným pedagogem na začátku semestru. V předmětu Statistika I se jedná o minimální aktivní účast na cvičení v rozsahu 75 %, vypracování semestrálního projektu v požadované kvalitě a rozsahu a napsání zápočtového testu na minimální úroveň 60%.

Následná zkouška je forma atestace, kterou se prověřují znalosti principů a postupů studenta v rámci níže uvedených tematických okruhů pro předmět Statistika I. Zkouška je vždy písemná a obvykle je doplněná ústní částí.

Požadavky:

Studijní výsledky jsou ověřovány těmito formami atestace:

a) zápočet (Zá)

b) zkouška (Zk)

Zápočet se uděluje za splnění požadavků stanovených daným pedagogem na začátku semestru. V předmětu Statistika I se jedná o minimální aktivní účast na cvičení v rozsahu 75 %, vypracování semestrálního projektu v požadované kvalitě a rozsahu a napsání zápočtového testu na minimální úroveň 60%.

Následná zkouška je forma atestace, kterou se prověřují znalosti principů a postupů studenta v rámci níže uvedených tematických okruhů pro předmět Statistika I. Zkouška je vždy písemná a obvykle je doplněná ústní částí.

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky, náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce.

2.Základními typy rozložení diskrétní a spojité náhodné veličiny, odvození jejich základních číselných charakteristik.

3.Číselné charakteristiky náhodné veličiny, typy dat, střední hodnota, rozptyl, koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, p-kvantil, medián, modus.

4.Statistický soubor s jedním argumentem, regresní a korelační analýza, odvození koeficientů rovnice přímky, předpoklady lineárního regresního modelu.

5.Nelineární regresní a korelační analýza, korelační pole s obecným průběhem, adiční funkce, koeficient determinace.

6.Aplikační využití regresní analýzy pro plánování a navrhování experimentů, síly vlivu faktoru na odezvu, interakce mezi faktory, problémy s přístupem „změna pouze jednoho faktoru“, faktoriální návrhy, analýza rozptylu.

7.Statistického experimentování pro dvouúrovňové faktory, faktoriální návrhy 2n.

8.Binární syntéza odezvové veličiny, odstranění redundantních faktorů experimentu.

9.Statistická indukce a její využití v řízení průmyslových a personálních procesů, statistická hypotéza, statistické testy, intervalový odhad, hladina významnosti, kritické hodnoty, testovací kritérium, chyba 1. a 2. druhu.

10.Testování statistických hypotéz (parametrických), test významnosti rozdílu dvou rozptylů (F-test) , test významnosti rozdílu středních hodnot (T-test).

11.Test náhodnosti rozdílu mezi empirickými a teoretickými četnostmi (test א2).

12.Statistická regulace. Shewhartovy regulační diagramy, Markovovy řetězce.

13.Metody vícerozměrné analýzy, externální analýzy, internální analýzy (analýza hlavních komponent, faktorová analýza, shluková analýza).

14.Volba statistické metody, klasifikace statistických metod, problémy testů významnosti, Bayesovský přístup, výpočetně intenzivní metody.

Osnova cvičení:

1.náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce.

2.typy rozložení diskrétní a spojité náhodné veličiny

3.číselné charakteristiky náhodné veličiny

4.statistický soubor s jedním argumentem, regresní a korelační analýza

5.nelineární regresní a korelační analýza, korelační pole s obecným průběhem

6.aplikační využití regresní analýzy pro plánování a navrhování experimentů, síly vlivu faktoru na odezvu, interakce mezi faktory

7.experimentování pro dvouúrovňové faktory, faktoriální návrhy 2n.

8.binární syntéza odezvové veličiny, odstranění redundantních faktorů

9.testování statistických hypotéz (parametrických),

10. test náhodnosti rozdílu mezi empirickými a teoretickými četnostmi

11. intervalový odhad

12.Statistická regulace. Shewhartovy regulační diagramy, Markovovy řetězce.

13.Metody vícerozměrné analýzy, externální analýzy, internální analýzy (analýza hlavních komponent, faktorová analýza, shluková analýza).

14.Volba statistické metody, klasifikace statistických metod, problémy testů významnosti, Bayesovský přístup, výpočetně intenzivní metody.

Cíle studia:

Cílem studia je vytvořit schopnost prakticky použít zmíněné metody v navazujících předmětech a v praktických úlohách podnikového prostředí.

Studijní materiály:

KOŽÍŠEK, J., STIEBEROVÁ, B.: Statistika v příkladech, Verlag Dashofer, Praha 2012.

ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint.

HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178-820-1

HINDLS, R., HRONOVÁ, S. et al. Statistika pro ekonomy. Professional publishing. 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.

LIND, D., MARCHAL, W., WATHEN, S. Statistical Techniques in Business and Economics, (16th Edition). McGraw-Hill Education 2015. ISBN-13: 978-0078020520.

TRIOLA, M., F. Essentials of Statistics (5th Edition). Pearson Education 2015. ISBN-13: 978-0321924599.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5904
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4989506.html