Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Personální management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9920 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce v organizaci.

Požadavky:

Zápočet: úkoly na cvičení (min. 80 bodů, max. 130 bodů)

Zkouška: test (min. 18 bodů, max. 30 bodů)

Osnova přednášek:

1. Význam a úkoly personální práce.

2. Možnosti zaměstnávání lidí

3. Přístupy a metody vytváření a metody analýzy pracovních míst

4. Postup plánování lidských zdrojů a řešení nedostatku nebo nadbytku zaměstnanců

5. Postup obsazování volných pracovních míst, zdroje a metody získávání zaměstnanců

6. Kritéria a metody výběru zaměstnanců

7. Možnosti a formy přijímání a adaptace zaměstnanců

8. Proces řízení pracovního výkonu. Formy, kritéria a metody hodnocení zaměstnanců

9. Pojetí a formy odměňování zaměstnanců

10. Oblasti a metody vzdělávání zaměstnanců

11. Pojetí a teorie motivace zaměstnanců

12. Oblasti péče o zaměstnance

13. Využití personálního informačního systému

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Personální marketing

2. Získávání - metody

3. Výběr - pohovor

4. Adaptace

5. Vzdělávání - principy a metody

6. Trendy ve vzdělávání

7. Vzdělávání - prezentace

8. Hodnotící rozhovor

9. Motivace zaměstnanců

10. Odměňování a benefity

11. Komunikace se zaměstnanci a outplacement

12. Personální controlling a personální informační systémy

13. HR Business Partner a projektové řízení

14. Životopis, motivační dopis a pohovor

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit a využít poznatky týkající se významu a náplně personální práce, možností zaměstnávání lidí, přístupů a metod vytváření a analýzy pracovních míst, oblastí a postupu plánování lidských zdrojů, postupu zdrojů, kritérií a metod získávání a výběru zaměstnanců, možností, forem a oblastí přijímání a adaptace zaměstnanců, principů a proces řízení pracovního výkonu, forem, kritérií a metod hodnocení zaměstnanců, pojetí a teorií motivace, oddanosti a angažovanosti zaměstnanců, pojetí a forem odměňování zaměstnanců; oblastí a metod vzdělávání zaměstnanců, oblastí péče o zaměstnance i využívání personálního informačního systému.

Studijní materiály:

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4989206.html