Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Krajinářská architektura a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127KAZP Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Tomáš Dostál, Josef Krása, Jiří Kupka, Simona Vondráčková
Cvičící:
Magdalena Baramová, Miroslav Bauer, Jan Devátý, Tomáš Dostál, Josef Krása, Tereza Kubištová, Jiří Kupka, Lucie Nováková, Anastasiia Redchych, Tereza Švárová, Adam Tejkl, Simona Vondráčková, Julie Winterová
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.

Požadavky:

Přednášky jsou nepovinné. Podmínkou zápočtu, který je předpokladem přístupu ke zkoušce, je zpracování seminární práce na téma Analýza krajinného prostoru. Na cvičení je požadována 75% účast na výuce, průběžné konzultace, prezentace a včasné odevzdání práce do systému Moodle. Zkouška je písemná i ústní, klasifikace je multikriteriální, zahrnuje i kvalitu cvičení.

Osnova přednášek:

1) Úvod, globální problémy, ekologie, současná společnost

2) Trvale udržitelný rozvoj

3) Krajina a krajinný ráz v nástrojích ÚP

4) Krajina a její charakter, Úmluva Rady Evropy o krajině, identita krajiny, krajinné typy

5) Sledování vývoje krajiny, využití GIS při plánování zásahů do krajiny

6) Krajina jako palimpsest, kulturní a historické hodnoty, ochrana kulturní krajiny

7) Krajinný ráz, ochrana krajinného rázu

8) Nástroje, modely a geodata pro územní plánování a ochranu přírody a krajiny

9) Metodika případového a prevetivního hodncení krajinného rázu, příklady

10) Vizuální charakteristika krajiny, krajinná estetik, analýza krajinné scény

11) Vývoj zemědělství a jeho význam pro rozvoj společnosti i pro krajinu

12) Krajina, zahrady a městská zeleň ve středověku a v renesanci

13) Krajina, zahrady a městská zeleň v baroku

14) Krajina, zahrady a městská zeleň v 19. století, vznik veřejné městské zeleně

15) Přirozené funkce české krajiny v kontextu jejího vývoje

16) Srážkoodtokové vztahy, povodně, sucho

17) Ochrana půdy a vody v kontextu péče o krajiny

18) Zeleň a funkce zeleně v urbanizovaném prostředí, současné trendy v zahradní architektuře

Osnova cvičení:

Cvičení spočívá s různorodých analýzách krajiny vybraného území (jedno celé katastrální území) s následným shrnutím výsledků a definováním hlavních znaků a hodnot dané krajiny. Pro cvičení studenti vybírají vlastní krajinu, přičemž je nutné vybrat zajímavou různorodou krajinu venkovského charakteru, tj. nikoli krajinu urbanizovanou, ani krajinu zcela přírodní (např. celou zalesněnou). Vybrané území musí zahrnovat jedno celé katastrální území příp. s navazujícími katastry (např. v případě logické návaznosti zastavěného území atd.). Analýza území předpokládá terénní průzkumy a pořízení vlastní fotodokumentace (je vhodné volit dobře dostupná území). Analýzy jsou zpracovávány na obou katedrách v několika logických částech (výstupech) podle závazné osnovy. K tvorbě mapových výstupů jsou využívány nástroje GIS a mapové portály se zaměřením na krajinu, Památkový katalog a nástroje územního plánování (ÚAP, územní plán). Seminární práce se odevzdává ve formátu pdf (netiskne se) v systému Moodle ČVUT.

1) úvod zadání

2) schvalování konkrétních zadání

3) úvod do GIS, historické ortofotomapy

4) tvorba mapy, užití online zdrojů

5) editace krajinných změn a symbologie

6) prostorové statistika, data výškopisu

7) výklad legislativy

8) - 9) konzultace prací

10) - 11) prezentace konkrétních lokalit a jejich hodnot studenty

12) odevzdání, zápočty

Cíle studia:

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Cílem je seznámit studenty s aspekty krajinářské architektury, tvorby a ochrany životního prostředí důležitými pro činnost architektů (plánování krajiny, územní plánování, intervence ve volné krajině, limity využití území vycházející z krajinářských a environmentálních omezení atd.).

Cílem cvičení je pochopení utváření krajiny a významu jejích hodnot při vzniku jejího specifického charakteru (krajinného rázu) a její svébytné a nezaměnitelné podoby a významu, identity. Pro základní analýzy vstupních dat, pro identifikaci a lokalizaci problematického území a k následnému návrhu efektivní ochrany je mj. nutné naučit se efektivně používat a využívat moderní systémy GIS. Osvojené dovednosti a znalosti GIS systémů následně mohou být využity v širokém spektru oblastí vč. územního plánování a krajinného plánování. Výuku (přednášky i cvičení) zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143).

Studijní materiály:

KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.

VOREL, Ivan – Kupka, Jiří, Krajinný́ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.

SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.

LÖW, Jiří - Míchal, Igor, Krajinný́ ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003.

MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007.

Základní studijní materiály jsou přístupné v Moodlu ČVUT.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4845306.html