Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oceňování podniku a projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XOP Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou měření a řízení hodnoty podniku a projektů tak, aby byli schopni sami činit kvalifikovaný odhad hodnoty firmy v závislosti na fázi jejího životního cyklu, očekávaného vývoje i aktuální finanční kondici. Studenti se seznámí s možnostmi přístupu k oceňování a z toho plynoucími metodami a získají dovednosti v aplikaci základních metod. Praktické dovednosti budou osvojovány řešením případových studií.

Požadavky:

MS Excel, Podnikové finance.

Osnova přednášek:

Hodnota, cena.

Podnik a jeho vývoj, stav.

Metody ocenění podniku. Postup. ocenění.

Majetkové metody.

Tržní metody.

Volba metody v závislosti na stavu firmy.

Výnosové metody.

Finanční plán, revize.

DCF, FCFE, FCFF, EVA

Diskontní míra, odhad nákladů kapitálu vlastního i cizího.

Modely - stabilní, dvoufázový, třífázový.

Citlivostní analýza.

Projekt jako součást firmy - přístup k hodnocení.

Analogie.

Osnova cvičení:

Základní podnikové výkazy, vazby mezi nimi.

Analýza stavu podniku a jeho perspektivy.

Podnikový plán, odhad budoucího vývoje.

Going concern princip a stanovení FCFF, FCFE, EVA.

Aplikace dvoufázového modelu.

Citlivostní analýza.

Investiční projekt - metody hodnocení jako analogie hodnoty projektů.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

- stanovit hodnotu projektu i podniku,

- zhodnotit reálnost podnikového plánu,

- analyzovat citlivost hodnoty na vstupních parametrech,

- vyhodnotit rizikový profil investice.

Studijní materiály:

Mařík: Metody oceňování podniku

Kislingerová: Oceňování podniku

Scholleová: Investiční controlling

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4751506.html