Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Balanced Scorecard

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XBS Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Student je schopen získat potřebné znalosti pro správnou implementaci strategie v podniku a její posuzování pomocí výkonnostních parametrů. Parametry výkonnosti firmy používané při plánování rozvoje firmy i při vyhodnocování výsledků jsou sledovány v komplexním pojetí. Student dále zvládá využít parametry výkonnosti v podnikových rozhodovacích procesech a zadávat úkoly pro týmy zajišťující podnikové interní procesy. Nabyté znalosti je schopen aplikovat při přípravě podnikatelského projektu.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích (20 bodů, na zápočet min. 10)

Vypracování semestrální práce (40 bodů, na zápočet min. 20)

Absolvování závěrečného testu (30 bodů, na postup min. 15)

Absolvování závěrečné ústní zkoušky (interval -10 bodov až +10 bodů)

Kombinace závěrečného testu a ústní zkoušky musí být min. 20 bodů

Maximálně 2 absence na cvičeních

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Pojetí výkonnosti a přístupy k jejímu měření. Činitelé ovlivňující výkonnost firem, principy měření výkonnosti firem, vývojové tendence měření finanční výkonnosti, možnosti a omezení při implementaci měření výkonnosti firem.

2. Ekonomické hodnocení výsledků finanční výkonnosti. Finanční výkonnost z pohledu managementu. Finanční výkonnost z pohledu akcionářů. Použití tradičních přístupů při měření a řízení výkonnosti. Problémy s čistým ekonomickým hodnocením firmy.

3. Komplexní přístupy k měření výkonnosti firem. BSC jako nástroj plánování a řízení výkonnosti organizací, obsah a provázanost dílčích perspektiv, praktické použití metody v podnikovém prostředí, strategické mapy.

4. Měření a řízení výkonnosti podniků pomocí modelu BSC. Finanční perspektiva. Zákaznická perspektiva. Perspektiva interních procesů. Perspektiva interních potenciálů. Měřítka cílů BSC a řízení strategie rozvoje podniku.

5. Strategické řízení podniku pomocí BSC. Převod strategického plánu pomocí BSC do provozních činností podniku. Filosofie cílů jednotlivých perspektiv. Propojení strategického plánu a organizační struktury podniku. Přechod na strategické řízení podniku implementaci plánu pomocí BSC.

6. Interní procesy. Architektura interních procesů, procesní mapy, výkonnost procesů, reengineering procesů.

7. Strategické mapy. Dekompozice strategických cílů a formulace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Popis posloupnosti aktivit. „Story of Strategy“. Koncepce strategické mapy pro profilové strategie rozvojového plánu.

8. Interní procesy s využitím nehmotných zdrojů. Hodnototvorné interní procesy. Management rizika. Lidský, informační a organizační kapitál.

9. Implementace plánu rozvoje firmy podle BSC. Tvorba postupu implementace strategického plánu modelem BSC. Praktické zavádění BSC do plánování ve struktuře podniku.

10. Metody měření výkonnosti ve státních a neziskových organizacích. Stanovení benefitů jako nepřímé substituce zisku. Rámce hodnocení výkonnosti v neziskovém sektoru. Postupy hodnocení neziskových projektů. Zdroje pro financování neziskových organizací. Ukazatel NEV.

11. BCS v řízení a implementaci strategického plánu v neziskových organizacích a veřejném sektoru. Úloha kvality v hodnocení výkonnosti organizací neziskového sektoru.

12. Moderní metody operativního řízení procesů - soulad s koncepcí BSC. Metodika ABC/ABM pro manažerské řízení výkonnosti podniku. Firemní řízení podporované ABC/ABM. ABC v použití pro model BSC. TQM a způsoby implementace podle BSC.

Osnova cvičení:

1. Zadání semestrálního projektu. Diskuse k tématům.

2. Měření a řízení výkonnosti tradičními ukazateli (příklady).

3. Výpočet ukazatele EVA pro měření finanční výkonnosti.

4. Výpočet ukazatele CFROI pro měření finanční výkonnosti.

5. Převod formulované strategie do perspektiv BSC. Volba cílů, měřítek a indikátorů.

6. Formulace strategických akcí, provázanost perspektiv.

7. Nehmotná aktiva, stanovení pohotovosti nehmotných zdrojů.

8. Interní procesy.

9. Konstrukce Strategické mapy a její uplatnění při implementaci strategie.

10. Příprava dokumentace pro použití BSC v implementaci strategického plánu.

11. Konzultace k vypracování semestrálního projektu.

12. Využití metod řízení výkonnosti v neziskovém a veřejném sektoru.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit pojem Balanced Scorecard a smysl jeho použití;

. popsat principy implementace strategie podle BSC v ziskových a neziskových organizacích;

. vybrat relevantní nástroje řízení výkonnosti podniku;

. analyzovat externí a interní podnikatelské prostředí pro získání informací potřebných k transformaci strategie do metodiky BSC;

. sestavit postup implementace strategie podle BSC včetně konstrukce strategické mapy.

Studijní materiály:

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2005): Balanced Scorecard

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010): Efektivní systém řízení strategie

ŠULÁK, M. ZAHRADNÍČKOVÁ, L (2012): Rozbor výkonnosti firem

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4751406.html