Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektové a změnové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PCM.16 KZ 3 1P+2C česky
Vztahy:
Předmět MI-PCM.16 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět MI-PRM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět má za cíl seznámit studenty s nástroji a postupy projektového řízení a řízení změn v prostředí ICT. Studenti absolvováním předmětu budou ovládat jednotlivé metody a techniky projektového a změnového řízení a ty aplikovat do praxe. Náplň předmětu vychází z obsahu mezinárodních standardů, norem a metodik projektového řízení a v praxi užívaných přístupů.

Požadavky absolvování předmětu:

Ůčast na kontaktní výuce (přednášky, cvičení).

Vypracovat projekt na dané téma dle učitelem stanovených kritérií.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu pod kódem NI-TSW. Splnění TSW ve studijním plánu odpovídá splnění MI-PCM.16.

Požadavky:

Základní orientace v problematice projektového řízení. Znalosti ohledně vývoje IS. Prezentační a komunikační dovednosti.

Osnova přednášek:

1. Vymezení projektového a změnového řízení - podstata, členění projektů a projektová portfolia, role IT při realizaci projektů. Projektová kancelář.

2. Organizační struktura a procesní model projektu. Metody a přístupy řízení projektů (vodopádové, agilní, bimodální, apod.). Komunikace a role v projektovém týmu.

3. Fáze projektových činností - výchozí podmínky, plánování, návrh a implementace projektů. Strategické, taktické a operativní řízení projektů a programů.

4. Techniky a metody projektového řízení. Řešení změnových požadavků. Řízení změn IT projektu.

5. Finanční řízení v projektovém managementu. Standardy a nástroje řízení kvality v projektovém řízení.

6. Řízení změn v organizaci - externí a interní faktory, adaptace změny.

Osnova cvičení:

1. Sestavení týmů, stanovení rolí v rámci projektu. Zadání semestrálního projektu.

2. Sestavení business case projektu. Sestavení harmonogramu. Zdrojová analýza. Seznam otázek na zadavatele.

3. Prezentace jednotlivých týmů. Diskuse nad dotazy na zadavatele, reakce zadavatele.

4. Stanovení tabulky rizik. Řízení rizik projektu. Matice odpovědností a kuminikační matice.

Analýza procesů a návrh architektury zadaného projektu.

5. Prezentace jednotlivých týmů. Diskuse nad návrhy procesů a architektury.

Use Case model a analytické nástroje.

6. Metodiky testování, testovací případy, scénáře a plán testů. Návrh testovacích scénářů.

7. Prezentace jednotlivých týmů - testovací scénáře. Diskuse nad návrhy.

8. Řízení změn v projektu. Návrh Change Requests.

9. Zadání jednotlivým týmům vyřešení problému v rámci projektu (sada předem definovaných problémů). Diskuse nad návrhy Change requests reportů.

10. Konzultační cvičení - finální prezentace semestrálních projektů.

11. Uzavírání projektu a hodnocení projektu. Lessons learned.

12. Simulace a predikce stavu a vývoje IT projektu. Best practices.

Cíle studia:

Seznámit studenty s nástroji a postupy projektového řízení a řízení změn v prostředí ICT.

Studijní materiály:

Doležal, Jan a kol. Projektový managementbpodle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2012, 526 s Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

Svozilová, Alena. Projektový management. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 380s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2.

Poznámka:

Předmět je nahrazen ekvivalentním NI-TSW // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2252

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2252
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4672406.html