Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilé informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PIS.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti získají komplexní pohled na problematiku informačních systémů v komerční i veřejnoprávní organizaci. Seznámí se s moderním pojetím informačních systémů jako základního předpokladu konkurenceschopnosti podniku a efektivnosti organizace. Pochopí jednu ze základních rolí informačních technologií jako „enabling technology“ při správě informací v informačních systémech podporujících řízení, provoz a rozvoj podniků/organizaci 21. století. Pochopí klíčovou hodnotu digitálních informací a způsobů jejich správy pro podniky/organizace. Seznámí se základními kategoriemi informačních sytémů, způsoby řešení celkové architektury informačních systémů v organizaci, životním cyklem informačních systémů v organizaci a základními riziky a praktickými zkušenostmi při plánování, implementaci a provozu informačních systémů v organizaci. Jednotlivé přednášky jsou členěny do tématických bloků, v rámci kterých je vždy vysvětleno ucelené téma a poté je toto téma dokumentováno na příkladech a zkušenostech z praxe. Cvičení jsou zaměřena na týmovou tvorbu některého z typů základního plánovacího dokumentu nasazení informačního systému v organizaci - studenti s podporu cvičícího v průběhu semestru budou vytvářet feasibility study / podnikatelský záměr / obchodní nabídku na vytvoření, nasazení a provozní podporu infromačního systému v organizaci. Cvičení svým obsahem přednášky nenahrazují, ale doplňují praktickou aplikací principů osvětlovaných v jednotlivých přednáškách.

Požadavky:

Předpokládá se znalost práce s operačními systémy typu Unix/Linux a MS Windows na běžné uživatelské úrovni, základní znalost UML a schopnost práce ve skupině. # Materiály pro výuku předmětu během semestru jsou na webové stránce https://courses.fit.cvut.cz/MI-PIS

Osnova přednášek:

Přednášky 1,2

Vymezení základních problémových okruhů

- Informační systémy v organizaci

- klasické využití informačních systémů pro optimalizaci a podporu jednotlivých opakovaných procesů a rutinních činností uvnitř organizace

- informační systémy jako podpora operačního, taktického a strategického řízení

- informační systémy jako integrální součást operativy organizace

- typické klasické architektury informačních systémů uvnitř organizace

- informační technologie jako základní předpoklad nových architektur informačních systémů

- informační systémy jako základ konkurenceschopnosti v globální digitální ekonomice

- digitální organizace / podnik v digitální ekonomice

- networked enterprise

- data, informace, znalosti

Přednášky 3,4

Základní funkční okruhy nasazení informačních systémů v komerční organizaci

- řízení produkce a výrobní logistiky

- řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů

- řízení financí

- řízení lidských zdrojů

- systémy pro podporu rozhodování

- systémy správy dokumentů

- systémy správy znalostí a jejich využití pro podporu provozu organizace / podniku

Přednášky 5,6

Informační technologie jako základ architektury informačních systémů, změny v architektuře informačních systémů

- centralizované legacy systémy

- decentralizované PC based systémy se sdílením dat

- distribuované systémy v architektuře client server

- centralizované systémy s v třívrstvé architektuře s lehkým klientem

- informační systémy jako služba (cloud computing) a jejich důsledky pro způsob správy informací, informačních technologií a informačních systémů v organizaci

- Platform as a Service, Software as a Service, Application as a Service

- provozní nároky jednotlivých typů architektur

- způsoby správy jednotlivých architektur informačních systémů, dělba odpovědností mezi organizací a jejími dodavateli při správě informačních systémů

Přednášky 7,8

Systémy správy dokumentů a systémy správy znalostí

- PC based systémy správy a oběhu dokumentů

- systémy pro spolupráci správa dokumentů jako služba

- podnikové portály

- metadata - znalosti

- nestrukturované a semistrukturované informace

- kooperativní správa, federované zdroje

Exekutivní informační systémy, manažerské informační systémy, systémy pro podporu rozhodování

- normalizace dat, konsolidace a agregace dat jako základní předpoklad EIS

- pravidelný reporting, Key Performance Indicators (výkonové ukazatele)

- informační dashboardy

Přednášky 9,10

Mapa informačních systémů podle zaměření organizace

- informační systémy ve výrobní firmě

- informační systémy telekomunikačního operátora

- informační systémy banky

- informační systémy internet providera

Informační systémy ve veřejné správě

- správa informačních systémů ve veřejné správě - sdílené X resortní

- národní architektura informačních systémů veřejné správy

- legislativa EU a ČR pro oblast eGovernmentu

- klíčové infrastrukturní projekty veřejné správy v ČR

- základní registry

- datové schránky

- Czech POINT

- základní rezortní systémy

- regionální a místní informační systémy

Přednášky 11,12

Životní cyklus informačních systémů, správa (governance) informačních systémů v organizaci

- vývoj informačních systémů

- implementace a uvedení do provozu

- provozní podpora a rozvoj v pojetí projektových metodologií ITIL

- organizace IT v podniku organizaci

- odpovědnost za informace

- odpovědnost za informační technologie

- odpovědnost za informační systémy

- odpovědnost za podnik/organizaci/uživatele

- bezpečnost a spolehlivost informačních systémů

Jak dál s informačními systémy

- nové potřeby informačních systémů a technologií v organizaci

- musíme investovat do informačních systémů ?

- informační technologie jako utilita

- informační systémy jako utilita

- informační systémy jako konkurenční výhoda

- outsourcing/insourcing informačních systémů ? výhody a nevýhody

- 2012 networked enterprise solution footprint ? case study

Přednáška 13

prezentace nejlepších prací z cvičení

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na týmovou tvorbu některého z typů základního plánovacího dokumentu nasazení informačního systému v organizaci ? studenti s podporu cvičícího v průběhu semestru budou vytvářet feasibility study / podnikatelský záměr / obchodní nabídku na vytvoření, nasazení a provozní podporu infromačního systému v organizaci.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Basl, J., Blažíček, R. ''Podnikové informační systémy''. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.

Sodomka, P., Klčová, H. ''Informační systémy v podnikové praxi''. Brno: Computer Press a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2878-7.

Don Tapscott, ?The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence?, McGraw-Hill, 1997. ISBN 0070633428.

Don Tapscott, ?Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World?, McGraw-Hill, 2008. ISBN 0071508635.

Laudon, K., & Laudon, J. „Management Information Systems: Managing the Digital Firm.“ Eleventh Edition (11 ed.). New Jersey: Prentice Hall, 2010 .ISBN 013607846X

Gála, L., Pour, J., Toman, P. ''Podniková informatika''. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1278-4.

Basl, J., kolektiv ''Inovace podnikových informačních systémů''. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-045-č.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-PIS/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PIS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652406.html