Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerské nástroje a propočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MNP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními soudobými manažerskými nástroji, které se používají při řízení podniku a naučit je s těmito nástroji pracovat. Vybrané nástroje se zaměřují především na operativní řízení během roku. Kurz je orientován na procesně a činnostně řízenou organizaci (podnik, instituci). Studenti si při cvičení ověří aplikaci uvedených manažerských nástrojů na vlastním jednoduchém modelovém podniku, pro jehož řízení navrhnou způsob aplikace uvedených manažerských nástrojů. Na seminářích, při přípravě a prezentaci zadaných úloh, se předpokládá práce zpravidla ve 2-3 členných týmech. Při testech je práce striktně individuální. Týmy budou během semestru svá řešení průběžně prezentovat. Spojením jednotlivých úloh vznikne souhrnná semestrální práce, která shrne aplikaci uvedených manažerských nástrojů na daném modelovém podniku. Při výuce budou využity připravené počítačové modely pro ilustraci funkcí manažerských nástrojů a jejich integračních vazeb. Kurz navazuje na předchozí kurzy, zejména na Základy podnikového managementu.

Požadavky:

Zápočet: Vyžaduje se pravidelná docházka na cvičení a jednoznačně je doporučována (v souladu s pravidly ČVUT v Praze) docházka na přednášky. Práce během semestru - zpracovaná a prezentovaná řešení aplikovaná na modelovém podniku dle programu cvičení - je bodována dle dané bodovací stupnice, která je dána v pravidlech kurzu. Postupně tak studenti vytvářejí SP, která je souhrnem zpracovaných úloh. SP studenti v závěru semestru musejí odevzdat a obhájit. Další body studenti získávají z testů-viz výše. Podmínkou získání zápočtu je získání min. 25 bodů v průběhu semestru. Závěrečný test je možno 1x opakovat.

Zkouška: Je písemná a skládá se z 2 úloh a 6 otázek (studenti si mohou vybrat 5 z nich) ze Seznamu tematických okruhů (otázek) ke zkoušce, které jsou k dispozici od začátku kurzu.

Osnova přednášek:

1.Manažerské nástroje a propočty - úvod.

? Manažerský přístup k aplikaci informačních a dalších nástrojů.

?Role propočtů.

?Podnikové početnictví.

?Manažerské účetnictví.

? Controllingové řízení.

?Struktura systému řízení podniku, základní podnikové entity.

?Základní charakteristika podniku (instituce)

?Konkurenční výhoda a její role.

2.Role procesů a činností v řízení podniku (ABM, Procesní řízení)

-Procesní a činnostní řízení.

-Produkční, řídicí, celopodnikové a podpůrné procesy.

-Členění zdrojů pro potřeby řízení podniku.

-Přiřazení zdrojů k činnostem, procesům, útvarům, projektům.

-Propočet kapacity činností v hodinách (Nh).

3. Role řízení nákladů v podniku (instituci)

*Náklady jako cena zdrojů-význam pro řízení nákladů.

*Manažerské členění nákladů.

*Další členění nákladů a jejich souvislosti.

*Role propočtů v řízení nákladů.

*Zobrazení nákladů v podnikové praxi.

4.Provozní rozpočet jako základní nástroj operativního řízení

*Provozní rozpočty a jejich účel při řízení podniku.

*Postup sestavení provozního rozpočtu.

*Interakce činností, zdrojů, využití kapacity.

*Pravidla pro vyhodnocení provozních rozpočtů.

5. Metoda hodinové nákladové sazby

*Účel a oblasti využití.

*Vliv využití kapacity zdrojů na výši HNS.

*Konstrukce variant Metody hodinové nákladové sazby (M-HNS).

*Základní varianta M-HNS - oblasti využití.

6. Kalkulace nákladů na produkty a zakázky

*Účel a význam kalkulace. Náklady a kapacita. Kalkulační členění nákladů.

*Určující faktory kalkulace.

*Kalkulace předběžná a výsledná.

*Kalkulační jednice, přehled kalkulačních metod a technik.

*Kalkulační vzorce a jejich význam.

*Kritika přirážkové kalkulace.

*Kalkulace s využitím příspěvku na úhradu.

7. Vazby rozpočtů a kalkulace na vnitropodnikové a finanční účetnictví a další oblasti

*Rozpočty a VNP-účetnictví.

*Kalkulace nákladů na produkty a VNP-účetnictví.

*Role operativní evidence nefinančních údajů.

8.Hodnocení výkonnosti podniku.

*Nástroje finanční analýzy. Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity ap.

*Absolutní, podíloví a modeloví ukazatelé. Jejich konstrukce a vypovídací schopnost.

*Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity ap.

*Ukazatelé ziskoví a peněžní (CF).

*Metoda EVA a její diskontovaná verze.

*Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje ke krytí potřeby kapitálu.

9.Metoda Target Costing

*Metoda Target Costing (TC) (limitní (cílová) kalkulace) jako přístup k tvorbě produktového portfolia.

*Užitek jako východisko pro TC. Subjektivní povaha užitku. Princip mezního užitku. Cena jako důsledek subjektivního pojetí užitku. Přechod od užitku k poptávkové funkci.

*Kritická místa metody TC.

*Postup při aplikaci metody Target Costing.

10.Rozvojové projekty a jejich hodnocení

*Fáze hodnocení investic.

*Statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů.

*Typy rizik.

*Metoda čisté současné hodnoty a její aplikace.

*Metoda vnitřního výnosového procenta

*Metoda EVA.

*Porovnání s dalšími metodami.

11.Hodnotový řetězec a jeho vazby na další manažerské nástroje.

*Zdroje hodnoty.

*Role jednotlivých subjektů v hodnotovém řetězci.

*Integrační aspekty při aplikaci hodnotového řetězce.

12.Integrační aspekty manažerských nástrojů.

*Nákladové a další ekonomické modelování.

*Ilustrace nákladového modelování s využitím Modelu 3P.

*Ilustrace nákladového modelování s využitím Modelu PP.

*Ilustrace ekonomického modelování s využitím Modelu NFP.

13.Shrnutí k hlavním tématům kurzu

Osnova cvičení:

Cvičení-1:

-Úvod do cvičení, pravidla práce na cvičení, vytvoření týmů.

-Návrh modelového podniku (produkty, trhy, zákazníci, klíčové činnosti, produkční proces-hlavní činnosti - graficky, ? ?.)

-Konkurenční výhoda.

Cvičení-2:

-Prezentace návrhu modelového podniku a jeho základních charakteristik, vč. konkurenční výhody.

-Odsouhlasení lektorem.

-Doladění hlavního produkčního procesu(ů) a jeho grafické zobrazení.

-Seznam podpůrných a celopodnikových řídicích a správních činností (procesů), vč. kompletního schématu.

-Celkové schéma činností.

Cvičení-3:

-Prezentace návrhu modelového podniku, včetně produkčního procesu + podpůrných činností.

-Odsouhlasení lektorem.

-Přiřazení hlavních zdrojů k činnostem produkčního procesu, k produkčnímu procesu i k dalším činnostem M-podniku.

-Stanovení hodinové kapacity jednotlivých činností.

Cvičení-4:

-Prezentace přiřazení zdrojů k procesům a činnostem a jejich kapacity, vč. způsobu určení kapacity.

Cvičení-5:

-Prezentace přechozích úloh - opravy + doplňky.

-Práce na provozním rozpočtu.

-Průběžný Test-1.

Cvičení-6:

-Prezentace provozního rozpočtu, vč. přiřazení zdrojů a propočtů výše jednotlivých položek.

-Propočet HNS pro určující procesy a činnosti.

Cvičení-7:

-Prezentace stanovených HNS pro určující procesy a činnosti.

-Práce na návrhu kalkulačního vzorce a propočtu jeho jednotlivých položek.

Cvičení-8:

-Prezentace kalkulace pro produkty a zakázky modelového podniku (1.část).

-Průběžný Test-2.

Cvičení-9:

-Prezentace kalkulace pro produkty a zakázky modelového podniku (2.část).

-Prezentace návrhu vhodné soustavy ukazatelů pro daný modelový podnik.

Cvičení-10:

-Prezentace propočtu návrhu parametrů investičního projektu pro další rozvoj modelového podniku.

Cvičení-11:

-Prezentace Semestrálních prací (1.část)

-Práce na návrhu hodnotového řetězce modelového podniku.

Cvičení-12:

-Závěrečný test.

-Prezentace Semestrálních prací (2.část)

Cvičení-13:

-Prezentace Semestrálních prací (3.část)

-Vyhodnocení závěrečného testu.

-Zápočet.

Cíle studia:

Vysvětlit a současně ověřit si aplikaci základních manažerských metod, postupů a propočtů na vlastním modelovém podniku z oblasti průmyslu nebo služeb, zejména projekčních, inženýrských či IT. Studenti postupně aplikují jednotlivé manažerské metody, postupy a techniky na svém modelovém podniku. Pravidelně na semináři prezentují výsledky své tvorby a v diskusi odpovídají na dotazy od ostatních studentů i lektora. Výsledky diskuse zapracují do svého řešení. Studenti pracují v 2-3 členných týmech, takže cvičí i týmovou spolupráci jak při tvorbě, tak při prezentaci. Svá řešení aplikovaná na modelovém podniku posílají před každým cvičením lektorovi, který poskytuje zpětnou vazbu k zaslanému řešení. Řešení zpracovávají ve formě projektové zprávy (.docx), prezentace (.pptx) a výpočtové podpory (.xlsx). Postupně tak vzniká kompletní řešení manažerského operativního řízení jednoduchého modelového podniku.

Koncepční znalosti jsou během semestru testovány ve dvou průběžných a jednom závěrečném testu. Souhrnné znalosti studenti prokazují při závěrečné písemné zkoušce.

Studijní materiály:

Prameny základní:

(0) Zralý, M.: Program a pravidla kurzu, v el. formě, intranet

(1) Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení, vč. úloh, v el. formě, intranet

(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, zkrácený studijní text.pdf, (částečně), rev. 2014, intranet

(3) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Sbírka úloh pro cvičení, Vyd. ČVUT v Praze, 2014

(4) Růžičková, P.: Finanční analýza, Grada 2007

(5) Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

Prameny další-doporučené:

Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing

Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005

Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání

Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010

Poznámka:

25 let jsem nepracoval v méně vstřícném (ba takto zákeřném) uživatelském prostředí, než které poskytuje tento KOS! Uložit prostý text z wordu vede k zobrazení-viz níže.

Další informace:
https://intranet.muvs.cvut.cz/OPPS/Letní semestr/ Manažerské nástroje a propočty
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4527706.html