Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konkurenceschopnost měst

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16KM ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Město a jeho funkce, efektivita koncentrace, vnější a vnitřní úspory, jejich význam a vývoj v teorii a praxi, městská aglomerace, aglomerační výhody a problémy

2. Město a lokalizační faktory, velikostní diferenciace měst a odvětvová diferenciace městských aktivit, koeficient specializace, index diverzifikace, fáze rozvoje města, trendy

3. Konkurence a kooperace měst, definice a přístupy, ukazatele ekonomické prosperity, ekonomický blahobyt a konkurenceschopnost měst, komparativní výhody a nevýhody měst, hodnocení produktivity práce, osobních spotřeb a vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti

4. Strategické plánování měst, hierarchizace cílů a priorit, akční plán

5. Obyvatelstvo a společnost ve městě - demografie, sociální struktura a hrozby, kvalita života - ukazatele a hodnocení

6. Kvalitní a efektivní správa města, koncepty Good Governance, NPM a Smart Management v teorii i v praxi, samospráva vs. přenesená státní správa, politika a management ve veřejné správě a jeho omezení

7. Ekonomika města - městský rozpočet, výdaje a příjmy a jejich kapitolní členění, zadlužení vnitřní a vnější, nabídkové a poptávkové rozpočtování v teorii a praxi

8. Majetek města a možnosti jeho obhospodařování, městské investice - internalizace externalit, podnikatelská činnost města, městské akciové společnosti, zisk vs. veřejná služba

9. Mikroekonomický sektor doprava a životní prostředí: velikost města a vzdálenosti ve městech, koncept města krátkých vzdáleností, mobilita obyvatel, prostupnost města, dostupnost aktivit, dopravní módy

10. Mikroekonomický sektor územní plánování a rozvoj: efektivní územní plánování, land use & development, hodnota místa, hustota zalidnění a zástavby, urbanismus, architektura, památková péče

11. Mikroekonomický sektor kultura a společnost: financování kultury ve městě, kultura jako veřejná služba vs. soukromé podnikání, památková péče, cestovní ruch, věda a výzkum, školství, zdravotnictví, volný čas a sport

12. Odolnost města - ukazatele odolnosti, bezpečnostní politika, energetická bezpečnost, prevence a krizový management, následná opatření, sociální nepokoje, kyberterorismus, přírodní katastrofy, povodeň a povodňový plán, složky IZS

13. Paradoxy a protiklady ve správě a fungování města - ekologie vs. ekonomie, stabilita vs. rozvoj, krátkodobost vs. dlouhodobost, risk vs. jistota, město vs. stát, místní vs. celoměstské, udržitelnost vs. odolnost, volební cyklus vs. stálost města, soukromé vs. veřejné a další

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni

- orientovat se v ukazatelích, metodice hodnocení konkurenceschopnosti měst a regionů

- využívat teoretických poznatků o strategickém plánování, hledat cíle a priority pro každou jednotlivou politiku města a aplikovat metodologii strategického plánování v praxi

- definovat a až do úrovně opatření rozvést veškeré městské politiky

- teoreticky uvažovat o potenciálních sociálních i přírodních bezpečnostních hrozbách ve městech

- využívat získané poznatky ve výzkumné práci

- zasadit široké poznatky i z dalších částí studia do kontextu fungování městské veřejné správy a politiky

Studijní materiály:

FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování / Teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4.

KADEŘÁBKOVÁ, J.; PEKOVÁ, J. Územní samospráva a udržitelný rozvoj a finance. Praha: Wolters Kluwer: 2012. 300 s. ISBN 978-80-7357-910-4.

MACHÁČEK, J.; TOTH, P.; WOKOUN, R. Regionální a municipální ekonomie. Praha: Oeconomica, 2011. 200 s. ISBN 978-80-245-1836-7.

HAMPL, M. a kol. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: UK v Praze: 2001. s. 127-166 ISBN 80-902686-6-8

TOTH, P.; MICHLOVÁ, R.; KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Z.; VOCHOZKOVÁ, J.; HESOUN, R. Ekonomické aktivity obcí a měst. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7380-491-6.

WOKOUN, R.; MATES, P.; KADEŘÁBKOVÁ, J. a kol. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7380-304-9.

Poznámka:
Další informace:
-
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4507206.html