Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Urbanistická tvorba a informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UTS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Kurs seznamuje v přednáškách studenty se současnými trendy urbanistické tvorby a využívání geografických informačních systémů ke zpracování nástrojů územního plánování. Ve cvičeních pak studenti získávají praktické dovednosti při zpracování reálných úloh, které řeší územní plánovači.

Požadavky:

Minimální účast na 9 cvičeních.

Vypracování všech úloh na SW GIS.

Zápočtový test (prověření orientace v užívání ESRI GIS desktopů).

Osnova přednášek:

1. Urbanismus, územní plánování a informační systémy - úvod.

2. Vývoj grafických technik v územním plánování a obecné principy GIS.

3. Urbanismus, územní plánování a informační systémy I. - datové modely.

4. Urbanismus, územní plánování a informační systémy II. – mapové podklady.

5. Zásady územního rozvoje, tvorba, standard grafické části.

6. Územní plán a GIS - datové modely, tvorba výkresů výroku a odůvodnění územního plánu.

7. Regulační plán a GIS – nástroje prostorové a funkční regulace.

8. Územně plánovací podklady a GIS.

9. Urbanistické soutěže, zadávání veřejných zakázek.

10. Úloha městského architekta.

11. Evropské urbanistické dokumenty, moderní teorie a praxe plánování měst.

12. Katastr nemovitostí.

13. Evidence územně plánovací činnosti a informační systémy veřejné správy.

Osnova cvičení:

1. Úvod do GIS.

2. Prostředí ArcGIS - Integrace dat – typy dat, uložení dat do geodatabáze, uspořádání dat GIS, export dat z vrstvy do geodatabáze + zobrazení dat.

3. Výběr prvků a správa mapových vrstev – výběr prvků na základě jejich prostorového umístění, vytvoření vrstvy z vybraných prvků, zobrazení dat pomocí definice podmnožiny dat, vytvoření skupiny vrstev.

4. Zadání cvičení „architekti“,zobrazení druhů pozemku + výklad způsobu vymezení zastavěného území.

5. Zobrazování dat – typy hodnot atributů, klasifikace dat, normalizace dat, hodnocení atributů pro nastavování symbolů.

6. Tvorba a editace dat – mapové podklady pro editaci, přidání bodu – linie – polygonu, kopírování a sloučení dat (VJ).

7. Práce s tabulkami a atributy – zkoumání tabulek a atributů, sumarizace tabulek, editace tabulek, vztahy mezi tabulkami - připojení, relace.

8. Tvorba mapy – mapová kompozice, pracovní postup při tvorbě mapového listu, sestavení mapového listu (nadpis, legenda, severka, měřítko, přehledová mapa), export mapového listu.

9. Popisování výstupů – pravidla popisování bodů, linií a polygonů, nastavení symbolů popisků, nastavení rozsahu měřítek pro popisky a referenčního měřítka. 10. Řešení prostorových úloh v území – řešení prostorových problémů, pracovní analytické postupy, zpracování prostorových dat (geoprocessing – buffer, clip, intersect, merge, union, spatial join), příklad analýzy GIS.

11. ÚAP a datové modely.

12. Tvorba databáze architektů.

13. Shrnutí, zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem kurzu je osvojení znalostí a zkušeností studentů s teoretickým a praktickým zpracováním územně plánovacích nástrojů prostřednictví GIS programů.

Studijní materiály:

!HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011.

!TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press. 1998.

!KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Praha: ČVUT, 2003.

?JANATKA, M. Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010.

?MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 1. Praha: ČKA, 2000.

?MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 2. Praha: ČKA, 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127uts/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4241306.html