Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Atelier urbanistický

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127ATUR KZ 9 7C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Atelier tvorby zaměřený na tvorbu - rozvoj a revitalizaci -veřejných prostranství nebo soustav veřejných prostranství

Požadavky:

Obsah atelieru a projektu

Atelier má nadále výukovou a konzultační část, obě probíhají každotýdenně..

Výuková část má pomáhat koncepční urbanistické přípravě (společné průvodní komentáře, představení rešerší, diskuse, exkurze, aktuální výstavy atd.)., shrnutí pro specializovanou přípravu např. pro ekonomii, či pro komunikaci se zadavateli, apod..

Prezentace analýz, rešerší VP, variant řešení a diskuse jsou, vedle konzultační činnosti, povinnou součástí atelieru.

Návrh bude vycházet z urbanistické koncepce konkrétní lokality. Tuto je možné převzít (např. z ÚP nebo ÚS) a zpřesnit .

Veřejné prostranství (nebo soustava VP):

-bude-li vymezeno novými objekty, pak s řešením schematických dispozic typ. podlaží, přízemí a podzemí s průmětem do fasád objektů.

-bude –li vymezeno stávajícími objekty, pak s řešením dostupných dispozic přízemí a převzatými či korigovanými fasádami

Vlastní řešení prostranství bude reflektovat současné trendy v koncepci prostranství,

(např. omezení či zklidnění dopravy, bezbarierovost), bude pracovat s katalogovými i atypickými prvky parteru vč. mobiliáře a zeleně (knihovnou prvků) a jejich cílenou skladebností a bude mít náležitý doprovod prostorové koncepce v denním i nočním režimu.

Nezbytně prokáže rovněž dopravní a infrastrukturní náležitosti v rámci podrobnějšího stavebního řešení vybrané části prostranství. Na vybraném detailu struktury student prokáže schopnost návrhu regulačních podmínek (v textové i grafické formě), u návrhu veřejného prostranství pak schopnost rámcového ekonomického vyhodnocení investice podle podmínek , stanovených specialistou, podobně pak schopnost v případě infrastrukturního a dendrologického doprovodu.

Rozsah projektu :

A. Sídlo či arch.soubor jako rámec návrhu veřejného prostranství:

( minimální rozsah v portfoliu, redukovaně na plachtách ) – studie

1.Situace území s vybranou soustavou VP případně vyjádřením novostaveb či rekonstrukcí objektů na hranách VP ( 1:1000, 1:2000)

2.Schemata variant koncepční rozvahy nad úlohou, lokací a vazbami VP

3.Dispoziční schémata typ. podlaží, přízemí a podzemí nových a rekonstruovaných objektů na hranách veřejných prostranství vybraného souboru - 1:500, 1:750

4.Prostorová dokumentace souboru ( 1 ks) bez fasád

5.Autorská zpráva :

Další nepovinné : analytické rozbory u nových úloh, nespecifikovaná

schémata stavu i návrhu, širší vztahy lokality či souboru

B. Veřejné prostranství nebo soustava VP vč. parteru ( minimální rozsah ) –

studie

6.Návrh parteru jednoho či více VP – situace 1.500 s vazbami na okolní dispozice objektů a povinnými variantními a koncepčními schématy,

7.Skladebné řešení parteru vč.povrchů, mobiliáře a zeleně - situace 1:500

8.Knihovna prvků dlažeb, ul.mobiliáře a zeleně ( arch. i techn. řešení) včetně návrhu nekatalogových prvků – konkretizovaná nabídka prvků

9.Prokázání proporcí a výškových změn VP vybranými řezy ( min.1 ks)

10.Prostorová dokumentace soustavy VP s řešením fasád nebo navrženou akcentací fasád min. 2ks, z toho 1x z horizontu chodce

11.Autorská zpráva.

Další nepovinné : další nespecifikovaná schémata stavu i návrhu, pracovní

model, další nespecifikovaná dokumentace prvků, další vizualizace

atyp. detailu

C. Specifický inženýrský doprovod VP - projekt:

( minimální rozsah v portfoliu, redukovaně na plachtách)

12.Vybrané území - technická koordinační situace parteru - situace mobiliáře,

povrchů, zeleně odvodnění a techn.infrastruktury 1:500 (250)

13.Technická zpráva:1. ekonomická část dle požadavků specialisty – zvláštní

2. infrastrukturní část dle požadavků specialisty

3. popis techn. řešení mobiliáře a zeleně

Další nepovinné : Řez konstrukční v případě VP na konstrukcích.

Pozn.:změny měřítek, výjimečně rozsahu jen po dohodě s vedoucím atelieru nebo

práce a ve vazbě na rozsah řešeného území. Činnosti nad rámec minimálního rozsahu je možné zohlednit jako bonus při hodnocení práce.

Specialisté

Za technickou infrastrukturu ( ing. V. Jetel), za ekonomii ( ing.Soukeník), za dendrologii ( Ing. Hendrych) příp. dopravu ( ing.Pivoňka) budou připraveni po dohodě během 2.poloviny výuky.

Osnova přednášek:

Atelier je svým pojetím pokračováním diskusní dílny.z předchozího AMG1.

Cílem projektu je úspěšně navrhnout jeden nebo soustavu veřejných prostranství v rámci vybraného urbanistického souboru části města, celé nebo části menší obce, nezastavěných území nebo krajinného celku. Vedle složky urbanistické student připraví i specifický doprovod inženýrsko ekonomické povahy.

Témata nemusejí vycházet z předcházejícího atelieru, ATUR je příležitostí pro menší a tématicky příbuzné úlohy s důrazem na koncepci veřejného prostranství. Výběr témat především z nabídky aktuálních smluvních dohod ( požadavky obcí a měst) v ČR, výjimečně přípustná jsou témata další (domácí a zahraničí soutěže, workshopy, volné téma studentů) vždy při potřebném plnění rámce a rámcových podmínek zadání projektu.

Osnova cvičení:

Příklad programu atelieru:

1. týden: úvod, výběr, upřesnění zadání, podklady,

2. týden: fyzické i datové průzkumy, konzultace P+R,

3. týden : varianty souboru a vazeb – konzultace, vycházka nebo exkurze

4. týden: prezentace I - rešerše k tématu, koncepční varianty, diskuse

5. týden: vycházka nebo exkurze, konzultace

6. týden: blok specialistů, konzultace variant parteru, konzultace

7. týden : vycházka, výstava, konzultace

8. týden: konzultace výsledného řešení a mobiliáře

9. týden: prezentace II. - návrhu VP, diskuse

10.týden: konzultace mobiliáře a zeleně

11.týden: konzultace výsledného řešení a

12.týden: konzultace techn. a ekonom. příloh

Cíle studia:

Cíle atelieru a projektu

Atelier je svým pojetím pokračováním diskusní dílny.z předchozího AMG1.

Cílem projektu je úspěšně navrhnout jeden nebo soustavu veřejných prostranství v rámci vybraného urbanistického souboru části města, celé nebo části menší obce, nezastavěných území nebo krajinného celku. Vedle složky urbanistické student připraví i specifický doprovod inženýrsko ekonomické povahy.

Témata nemusejí vycházet z předcházejícího atelieru, ATUR je příležitostí pro menší a tématicky příbuzné úlohy s důrazem na koncepci veřejného prostranství. Výběr témat především z nabídky aktuálních smluvních dohod ( požadavky obcí a měst) v ČR, výjimečně přípustná jsou témata další (domácí a zahraničí soutěže, workshopy, volné téma studentů) vždy při potřebném plnění rámce a rámcových podmínek zadání projektu.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Stavební zákon

Pražské stavební předpisy –IPR

Manuál veřejných prostranství

Doporučená literatura a činnosti:

Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou

Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí

Výstavy a přednášky významných architektů

Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných

prostranstvív českých městech

Studijní cestování po min. evropských příkladech

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001

Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,

2002

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127atur/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4241206.html