Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ateliér tvorby - magisterský 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127AMG1 KZ 14 12C česky
Garant předmětu:
Daniel Stojan
Přednášející:
Cvičící:
Petr Durdík, Karin Dvořáková, Ivan Kaplan, Jiří Kupka, Daniel Stojan
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

První komplexní návrhový předmět urbanistické tvorby jako aplikace teoretické přípravy na konkrétním území.

Výuka průzkumů a rozborů, výběru rešerší, variantní přípravy, obhajoba a precizace návrhu, technické a specifické doprovody, bilance a vizualizace, výsledná prezentace na výstavě.

Požadavky:

Účast na atelieru je povinná v dopolední výukové i odpolední konzultační části, obě budou vždy docházkově dokumentovány.

Je nutno absolvovat min. 10 konzultací za semestr v době ateliérové výuky.

Je nutno absolvovat přípravu a prezentaci rešerše podobných příkladů ze zahraničí

Je nutno absolvovat povinné prezentace a diskuse k návrhům , jejich termín bude

vždy stanoven s předstihem. Účast na prezentaci nenahrazuje konzultace.

ROZSAH PROJEKTU

A. Analýza řešeného území :

( minimální rozsah předložený při závěrečné prezentaci, částečně např. v portfoliu ):

1. Širší vztahy ( platný ÚP, provozní a kompoziční souvislosti širšího území)

2. Základní fotodokumentace současného stavu prostředí (2 - 4 foto)

3. Problémový výkres s integrací všech zásadních informací o území, hodnot, problémů i dalších jevů, starších řešení

4. Autorská zpráva. Textové shrnutí analytické části

Další nepovinné : schémata stavu, historické mapy, majetkové poměry, ankety, dosavadní záměry atd.)

B. Varianty koncepce:

( minimální rozsah předložený při závěrečné prezentaci , částečně např. v portfoliu):

5. Varianty koncepce - situace min. 2 rozdílných uspořádání lokality, priority řešení, vyhodnocení variant

6. Rešerše podobných řešení ze zahraničí

Další nepovinné : prostorová schémata návrhu, rozpracované hmotové varianty, vizualizace nebo pracovní model

C. Návrh lokality:

( minimální rozsah odevzdané urbanistické studie) :

7. Prostorová koncepce lokality - výsledná verze - situace 1:1000 (1:1500, 1:2000), s koncepčním schématem návrhu

8. Organizační a provozní koncepce lokality - situace 1:2000 ( 1:1500),

9. prostorová dokumentace celku lokality - min 2 ks vizualizace, axonometrie či perspektivy celého souboru, fasády objektů a jejich kreativita nejsou hodnoceny, objemová či materiálová akcentace možná resp. očekávaná.

10. návrh regulačních podmínek alespoň na výřezu A3 z řešeného území

11. pracovní model - výsledná verze

12. autorská zpráva: a) Zásady navrhovaného řešení vč. regulačních podmínek

b) Základní bilance návrhu (urbanistická, infrastrukturní, ekonomická)

Další nepovinné : řezy nebo řezopohledy územím, dílčí provozní a další nespecifikovaná schémata, další vizualizace,

D. Návrh parteru - vybraná část soustavy veřejných prostranství

( minimální rozsah odevzdané urbanistické studie)

12. situace prostorová veř. prostranství nebo soustavy veř. prostranství (1.500, 1:750) , plastická situace

13. situace s označením prvků parteru ( 1:500, 1:750, 1:1000), techn. situace

14. knihovna volených prvků formou mozaiky vizuálních zobrazení

15. vizualizace k vybranému detailu - min 2 ks , z toho 1ks z horizontu chodce

16. autorská zpráva pro parter :

a) Zásady návrhu pro řešení parteru

Další nepovinné : řezy nebo řezopohledy územím, dílčí provozní a další nespecifikovaná schémata, další vizualizace

Pozn.: změny měřítek, výjimečně dle rozsahu jen po dohodě s vedoucím práce a ve vazbě na rozsah řešeného území. Činnosti nad rámec minimálního rozsahu je možné zohlednit jako bonus při hodnocení práce.

Způsob kontroly:

Docházka a hlavně povinné prezentace, odevzdání a jeho úplnost

Osnova přednášek:

FORMA ODEVZDÁNÍ PROJEKTU

. 2výkresy formátu š/v 70/100 (postery, vč. částí z autorské zprávy)

. Portfolio A3 celého projektu, vč.CD pdf

. Pracovní model výsledné verze

. Povinné přeposlání elektronické verze projektu na :

http://www.uzemi.eu/ . pro účely webové stránky K 127 .

Soubor bude označen : AMG12023 jméno a příjmení ,název úlohy,

hlavní konzultant, poster 1(2) a bude obsahovat:

- vyvěšené 2 postery ve formátu pdf, každý v rozsahu 3-6 MB

Bez přeposlání požadovaných materiálů v den odevzdání do 16.00 hod.není možné udělit zápočet do KOSu

Osnova cvičení:

Časový harmonogram :- předpoklad (změna programu vyhrazena):

Předpokládá se především dopolední program a pravidelné odpolední konzultace i vícenásobné.

V případě potřeby změny z důvodů počasí, výstavy či návštěvy města bude tato oznámena v předchozím atelieru nebo hromadným emailem

PROGRAM ATELIER dopoledne odpoledne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.týden: Úvod, výběr úloh, podklady, finalizace tématu, pochozí průzkum

postup při zpracování P + R a výběr rešerše (Kaplan)

2. týden: rešerše k tématu, prezentace studenti (Kaplan, Durdík) konzultace P + R

3. týden: postup při přípravě prac. modelu ( Stojan, Dvořáková) konzultace var. schémat

4. týden: P+ R, první varianty, prezentace studenti (Durdík, Kaplan,) konzultace variant

5. týden: vycházka ( Kučera, Kaplan, Kořalka) konzultace variant, model

6. týden: vyhodnocení variant, prezentace ( Kaplan, Durdík) konzultace výsledné verze

7. týden blok specialistů parter, krajina (Vondráčková, Hendrych) konzultace struktury

8. týden: vycházka ( Kaplan) konzultace schémat VP

9. týden: blok specialistů techn. a ekonomie ( Soukeník, Jetel) konzultace variant VP

10.týden: komunikace s objednatelem, oponentem , konzultace výsledného VP

11. týden VELKÁ PREZENTACE NÁVRHU LOKALITY I DETAILU (VŠICHNI VYUČUJÍCÍ) celý den

12. týden: postup při přípravě vizualizací (Stojan, Dvořáková) konzultace bilancí a VP

13. týden: rezerva konzultace všeho

Dokumentace se bude odevzdávat :

eventuelní upřesnění termínu dle možnosti výstavy prací bude sděleno nejpozději do konce výuky v zimním semestru.

Cíle studia:

Atelier jako dílna pro diskusi a získání vhodných pracovních postupů při navrhování..

Uvedení studenta do specializace, do navrhování konkrétních urbanistických úloh při soustavném kontaktu s pedagogy a při permanentní diskusi a konfrontaci s ostatními studenty..

Urbanistická studie má hodnocené 2 cíle. Prvním je navrhnout koncepci rozvojového nebo i přestavbového území části konkrétního města či obce, druhým navrhnout prostorovou vizi a charakter jednoho nebo soustavy veřejných prostranství.

Jedná se spíše o lokality (nebo větší urbanistické soubory) uvnitř i vně zastavěného území, které mají zastoupenou složku bydlení. Důraz je kladen na dokomponování struktury a objemů zástavby a návrh skladby a diferenciaci veřejných prostranství,

Výběr témat z ČR i zahraničí, témat nabízených K 127 i volných (donesené studenty, soutěže, workshopy) při potřebném plnění rámce a rámcových podmínek zadání projektu. Nevylučují se týmové práce a společná témata, vždy však bude každý autor hodnocen za svou návrhovou část území nebo variantu.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Stavební zákon

Pražské stavební předpisy –IPR

Manuál veřejných prostranství

Doporučená literatura a činnosti:

Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou

Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí

Výstavy a přednášky významných architektů

Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných

prostranstvív českých městech

Studijní cestování po min. evropských příkladech

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001

Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,

2002

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4227206.html