Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126STMN Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Dana Měšťanová, Zita Prostějovská, Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Dana Měšťanová, Renáta Schneiderová Heralová, Jaroslava Tománková
Cvičící:
Martin Čásenský, Dana Měšťanová, Vladimíra Nováková, Renáta Schneiderová Heralová, Václav Tatýrek, Jaroslava Tománková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Požadavky:

Odevzdání prací v systému Moodle v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (informace o termínech v Moodle).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 absence.

Úspěšně absolvovaný zápočtový test.

Průběžné konzultování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

1. Výstavbový projekt – fáze, náklady, účastníci, plánování

2. Řízení projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů

3. Investiční projekt, CF investičního projektu

4. Vyhodnocení efektivnosti. Financování, splátkový kalendář

5. Zákon o veřejných zakázkách

6. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

7. Stavební projekt - definice pojmů

8. Projektové plánování a controlling

9. Investiční projekt, studie proveditelnosti

10. Investiční efektivita,

11. Příprava dodavatele stavby, zadávání zakázek

12. BOZP, management jakosti, ochrana životního prostředí

13. Rizika projektu

Osnova cvičení:

1.Investorská příprava – výstavbový projekt

2.Základní informace o lokalitě projektu – KN, ÚP

3.Zainteresované strany projektu

4.Stanovení investičních výdajů

5.Stanovení příjmů a výdajů v provozní fázi, vyhodnocení efektivnosti

6.Stanovení skladby zdrojů financování a jejich vliv na efektivnost

7.Vyhodnocení investičního projektu

8.Dodavatelská příprava malé zakázky, stanovení potřeb zdrojů

9.Dodavatelská příprava malé stavební zakázky, sestavení časového plánu a rozpočtu

10.-11. Controlling malé stavební zakázky

12.-13. Vyhodnocení malé stavební zakázky

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentovi celkový přehled o organizaci, řízení a financování výstavbových projektů z pohledu klienta a dodavatele.

Student získá znalosti a dovednosti o činnostech investora v rámci investorské přípravy, to to v oblasti rozhodování o investici a legislativním rámci výstavbových procesů.

Studijní materiály:

Moodle e-learning

TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

KLEE, L.: International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 p.ISBN 978-1-119-43038-4.

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

LOCK, D. Project management. 9th ed. Burlington, VT: Gower, c2007. ISBN 978-0566087721.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4099206.html