Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Testování uživatelských rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B39TUR Z,ZK 5 2P+2S+2D česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní v kontextu moderního paradigmatu User-Centered Design. Přednášky pokrývají nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem návrhu testu včetně vytvoření infrastruktury zajištění testu a uvažování etických hledisek v průběhu testování. Nedílnou součástí testování je i metodika vyhodnocování testů, se kterou budou studenti seznámeni.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do oboru human-computer interaction. Proč testovat uživatelská rozhraní.

2. Testování kognitivním průchodem a heuristickou evaluací

3. Příklad kognitivního průchodu; KLM

4. Úvod do testování použitelnosti s uživateli. Příprava testu použitelnosti

5. Moderování testu použitelnosti

6. Sběr dat během testu použitelnosti

7. Kvantitativní testování I.

8. Kvantitativní testování II.

9. Testování přístupnosti software a webových stránek (accessibility)

10. Testování řečových a multimodálních rozhraní

11. Využití sledování pohybu očí (eye tracking)

12. Testování systémů aplikujících persuasion, emotion, a trust.

13. Novinky v oboru HCI

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod. Zadávání úlohy A. Cvičení kognitivního průběhu.

2. Finalizace zadání úlohy A. Cvičení heuristické evaluace.

3. Konzultace dokumentu úlohy A.

4. Rozprava nad hotovými úlohami A. Vyhlášení nejlepších prací.

5. Domácí práce.

6. Prezentace nejlepších prací. Logovací diktát.

7. První návštěva usability labu. Zaškolení.

8. Kvantitativní testování.

9. Laboratorní práce.

10. Laboratorní práce.

11. Laboratorní práce.

12. Rozprava nad první částí úlohy C.

13. Rozprava nad hotovými úlohami C. Zápočty.

14. Rezerva

Cíle studia:

- Seznámit se s paradigmaty User-Centered Design a User Experience

- Uvědomit si nutnost porozumět potřebám uživatelů, vycházejícím nejen z fyzických a fyziologických omezení uživatelů (schopnost vnímat, schopnost jemných pohybů, atd.), ale i z konkrétních požadavků praxe, ve které je daný produkt používán, jakož i ze subjektivních kritérií uživatelů, včetně emocí.

- Seznámit se se zásadami přístupnosti uživatelských rozhraní (accessibility) uživatelům se smyslovými a motorickými postiženími.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale: Human-Computer Interaction. Third edition. 2004. Pearson Prentice Hall.

2. Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky, Andrea Moed: Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner's Guide to User Research. 2012. Morgan Kaufmann.

Doporučená literatura:

1. Shneiderman, B.: Designing the User Interface, 2002, Addison Wesley, Reading, MA.

2. Nielsen, J.: Usability Engineering, 1993, Academic Press, Boston, MA.

3. Galitz,W.: The Essential Guide to User Interface Design, 2002, John Willey& Sons, Inc. New York.

4. Heinsen,S., Vogt, P.: Usability praktisch umsetzen, 2003, Hanser, Muenchen.

Poznámka:
Další informace:
https://cent.felk.cvut.cz/courses/TUR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132506.html