Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jezy a vodní cesty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142JVCE Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Valenta
Přednášející:
Martin Horský, Martin Králík
Cvičící:
Tomáš Dally, Martin Horský, Martin Králík
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět přináší informace a slouží k získání znalostí z oblasti navrhování a provozu jezů a vodních cest. Řešená problematika zahrnuje následující témata:

Jezy - základní pojmy, rozdělení jezů, koncepční řešení. Podklady pro navrhování jezů, zásady hydraulického a statického řešení jezů. Zakládání jezů, řešení průsaku pod jezem, stabilita jezu. Pevné jezy: uspořádání, hydraulické aspekty, vztah k vodnímu toku, konstrukční řešení. Pohyblivé jezy: rozdělení podle typu uzávěru, hlavní části. Konstrukce uzávěrů. Ovládání pohyblivých jezů, automatická regulace. Vodní cesty - způsoby splavňování vodních toků, objekty na vodních cestách, zařízení na překonávání spádu na vodních cestách. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, mosty, zabezpečovací objekty. Přístavy a jejich vybavení. První část semestru je věnována teoretickým poznatkům, jako jsou zatížení, projektové podklady a základní statické a hydraulické výpočty. Druhá část předmětu se věnuje jezovým uzávěrům se zaměřením na výklad a pochopení principů jejich konstrukce a funkce. Třetí část je věnována vnitrozemským vodním cestám.

Požadavky:

Pro možnost absolvování předmětu nejsou nutné vstupní požadavky, vítána je základní znalost statiky a hydrauliky

Osnova přednášek:

1 - Jezy - historický vývoj, základní pojmy, účel jezů, rozdělení jezů, koncepční řešení.

2 - Podklady pro navrhování jezů (geodetické, hydrologické, hydraulické, geologické, hydrogeologické). Hydraulický návrh jezu.

3 - Zakládání jezů, zavázání jezu, řešení podjezí a opevnění koryta.

4 - Řešení průsaků pod jezem a vztlaku na spodní stavbu. Zásady statického řešení jezů (zatížení stavebních částí jezu, řešení stability jezu)

5 - Pevné jezy - uspořádání, vztah k vodnímu toku, hydraulické aspekty, členění pevných jezů, typy konstrukcí

6 - Pohyblivé jezy - základní části, rozdělení podle typu uzávěru, spodní stavba a pilíře pohyblivých jezů

7- Poklopové jezy, stavidlové jezy

8 - Segmentové jezy, válcové jezy

9 - Hydrostatické jezy, vakové jezy

10 - Ovládání pohyblivých jezů, zásady manipulace, automatická regulace.

11 - Vodní cesty - historie a současný stav, způsoby splavňování vodních toků, druhy plavidel na vnitrozemských vodních cestách, klasifikace vodních cest.

12 - Návrhové parametry vodních cest, průplavy a objekty na průplavech.

13 - Objekty na vodních cestách, zařízení na překonávání spádu na vodních cestách, přístavy.

Osnova cvičení:

1 - úvod, základní informace

2 - hydrostatické zatížení jezových uzávěrů

3 - konzumční křivka přepadu vody přes jezové uzávěry

4 - konzumční křivka výtoku vody pod jezovými uzávěry

5 - komzumční křivka koryta pod vodním dílem

6 - návrh vývaru

7 - nerovnoměrné proudění ve sportovní propusti

8 - plnění plavební komory krátkými obtoky

9 - síly v úvazných lanech

10 - stabilita zdi plavební komory

11 - zavzdušňovací potrubí u přepadu vody přes jezový uzávěr

12 - modelové zatížení klapkového uzávěru

13 - konzultace, odevzdání úloh, udělování zápočtu

Cíle studia:

Seznámení se se základy vodních staveb - jezy a vodní cesty

Studijní materiály:

Medřický V., Valenta P.: Hydrotechnické stavby 1, Navrhování jezů, ČVUT, 2009, ISBN 978-80-01-04309-7

Medřický V. : Hydrotechnické stavby 2 / Vodní cesty, ČVUT, 2018, ISBN 978-80-01-06442-9

Medřický V., Valenta P.: Vodní cesty /Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2018, ISBN 978-80-01-06443-6

Volitelné:

Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007, ISBN-13: 978-0415250702

Čábelka J.: Vodní cesty a plavba, SNTL, 1976

Gabriel P. a kol., Jezy, SNTL, 1989

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3125006.html