Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fungování, organizace a legislativa veřejné správy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NF Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Vymezení základních pojmů z oblasti veřejné správy. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. Průběh reformy veřejné správy po roce 1989 s důrazem na aspekty organizační a legislativní. Činnost ústředních orgánů státní správy v ČR. Složení, jmenování a činnost vlády, koordinace veřejné správy, vztah mezi vládou a dalšími ústředními orgány. Ministerstva a jejich činnost. Jiné ústřední správní úřady a jejich úkoly při zajišťování veřejného zájmu. Fyzické osoby pověřené výkonem státní správy. Obce a kraje ? základní charakteristika územní samosprávy a územních veřejnoprávních korporací. Dělení obcí. Orgány obcí a krajů a jejich pravomoci. Další subjekty veřejné správy ? veřejné ústavy a podniky, další právnické a fyzické osoby vykonávající veřejnou správu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním a organizací veřejné správy v České republice včetně odpovídající legislativy. Dále budou vysvětleny a analyzovány problémy, které vznikají při procesu implementace výkonu státní moci v území při realizaci reformy veřejné správy v ČR v posledních letech, s přihlédnutím k situaci v dalších vyspělých evropských zemích. Studenti budou také podrobně seznámeni s právním postavením a činností územních samospráv zejména ve vztahu k veřejným službám a regionálnímu rozvoji.

Studijní materiály:

BAROŠ, Lubomír a kol.: Reforma veřejné správy v České republice, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 2003, ISBN 80-239-0225-3,

BERAN, Karel: Právnické osoby veřejného práva, Praha, Linde, 2006, ISBN 80-7201-598-2,

HENDRYCH, Dušan a kolektiv, Správní právo. Obecná část, Praha, C. H. Beck, 2006 (6. vydání), ISBN 80-7179-442-2 , HORZINKOVÁ, Eva ? NOVOTNÝ, Vladimír: Organizace veřejné správy II. (dotisk), Praha, Policejní akademie ČR, 2006, ISBN 80-7251-191-2,

POLIÁN, Milan: Organizace a činnost veřejné správy, Praha, Prospektrum, 2001, ISBN 80-7175-098-0,

POMAHAČ, Richard: České správní právo (Czech Administrative Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2004, ISBN 80-85889-54-4,

SLÁDEČEK, Vladimír: Obecné správní právo, Praha, ASPI, 2005, ISBN 80-7357-060-2

VEDRAL, Josef: Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy, Praha, Institut pro místní správu, 2006, ISBN 80-86976-06-8,

VEDRAL, J., VÁŇA, L. BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S.: Zákon o obcích (obecní zřízení), Komentář., Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN 978-80-7179-597-1,

WOKOUN, René; MATES, Pavel; KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava et al.: Základy regionálních věd a veřejné správy, Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, ISBN 978-80-7380-304-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3093706.html