Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektronizace a modernizace veřejné správy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XNEM Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Vliv společensko-ekonomických změn po roce 1989 na zavádění nových metod řízení ve veřejné správě. Rozdílné a shodné znaky organizací veřejného a soukromého sektoru. Implementace principů manažerské práce ze soukromých do veřejných organizací. Moderních metody managementu kvality (modely CAF, místní agenda 21, ISO, EFQM, BSC, benchmarking); komunikace a vztah s veřejností, Public Relations; občanská participace a účast místní veřejnosti ve veřejné správě, role občana, motivy a bariéry jejich participace. Systém vzdělávání úředníků. Elektronizace veřejné správy ? eGoverment. Zhodnocení realizovaných projektů v oblasti elektronizace a informatizace ? Czech POINT, Datové schránky, elektronické rejstříky, GIS, KIVS,elektronické úřední desky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s procesem elektronizace, informatizace a modernizace ve veřejné správě nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, pochopit jejich důvody a poukázat na jejich dopady. Vysvětlit jednotlivé kroky a význam reformy veřejné správy v ČR v oblasti ,,způsobu výkonu veřejné správy".

Studijní materiály:

DĚDINA, J., CEJTHAMR, V.: Management a organizační chování, Grada, Praha 2005, ISBN 80-247-1300-4

KAPLAN, R., S., BORTIN, D., P.: Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku, Management Press, Praha 2000, ISBN 80-7261-032-5

KOUBEK, J.:Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky, Management Press, Praha 2001, ISBN 80-7261-033-3

KOCOUREK, S., PŮČEK, M. a kol. Řízení procesu výkonu státní správy. 1.vyd. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2004. 160 s. ISBN 80-239-4098-8.

MATES P., WOKOUN, R. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. 1. vyd. Praha: LINDE PRAHA, a. s., Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006. ISBN 80-7201-608-3.

OECD: Modernising Government: The way forvard, OECD 2005, ISBN 92-64-01049-1

OCHRANA, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru, teorie, praxe a metodika uplatnění, Ekopress 2002, ISBN 80-86119-51-3

PETERS, G., B., PIERE, J.: Handbook of Public Administration, Sage, London 2003, ISBN 0-7619-7224-2

Sedláčková H., Buchta K.: Strategická analýza, 2. přepracované a rozšířené vydání, C. H. Beck, Praha 2006, ISBN 80-7179-367-1

WRIGHT, G., NEMEC, J.: Management veřejné správy, teorie a praxe ? zkušenosti z transformace veřejné správy

ze zemí střední a východní Evropy, Ekopress, Praha 2003, ISBN 80-86119-70-X

Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3093506.html