Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do dynamiky kontinua

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DYK Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je úvod do matematického popisu dynamiky kontinua. V rámci předmětu je shrnut potřebný matematický aparát s důrazem na vektorový a tenzorový počet, diferenciální formy a integraci po varietách. Dále jsou definovány základní pojmy z mechaniky kontinua jako tenzory deformace či materiálová derivace, pomocí nichž je možné odvodit základní zákony zachování hmoty, hybnosti, momentu hybnosti a energie v integrálním a diferenciálním tvaru. Tyto zákony zachování jsou v poslední části přednášky upraveny pro případ vazké a nevazké tekutiny a lineárního a nelineárního elastického tělesa.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, teoretické fyziky a diferenciálních rovnic (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01DIFR, 01LA1, 01LAA2, 01MA1, 01MAA2, 01MAA3, 02TEF1).

Osnova přednášek:

1. Matematický aparát

a) vektorový a tenzorové počet

b) diferenciální formy

c) integrace na varietách

2. Základní pojmy mechaniky kontinua

a) pohyb a deformace kontinua

b) deformační tenzor a tenzor malých deformací

c) rozklad deformace, rotace

d) materiálové derivace skalárů, vektorů a objemů

3. Zákony zachování

a) zákon zachování hmoty

b) zákon zachování hybnosti

c) zákon zachování momentu hybnosti

d) zákon zachování mechanické energie

e) zákon zachování celkové energie

4. Konstitutivní vztahy

a) nevazká tekutina

b) vazká tekutina

c) nelineární elastické těleso

d) lineární elastické těleso

5. Některé aplikace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní principy popisu mechaniky kontinua. Zákony zachování hmoty, hybnosti, momentu hybnosti a energie. Konstitutivní vztahy pro vazkou a nevazkou tekutinu. Konstitutivní vztahy pro lineární a nelineární elastické těleso. Matematický popis deformace

Schopnosti:

Odvození základních zákonů zachování. Odvození konstitutivních vztahů pro případ tekutiny nebo elastického tělesa.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gurtin, Morton E. An introduction to continuum mechanics. Vol. 158. Academic Pr, 1981.

[2] Anderson, John D. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. McGraw-Hill, 1995.

Doporučená literatura:

[2] Chorin, Alexandre Joel, and Jerrold E. Marsden. A mathematical introduction to fluid mechanics. Springer, 1990.

[3] Maršík, F. Termodynamika kontinua. Academia, 1999.

Poznámka:
Další informace:
http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2850306.html