Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané manažerské nástroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NVM Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Absolventi tohoto kurzu budou schopni používat tradiční I moderní přístupy manažerského účetnictví v různých souvislostech. Budou schopni vysvětlit I aplikovat principy standardních nákladů, výpočty odchylek z různých příčin a kriticky zhodnotit metodu standardních nákladů na základě současných kritik. Budou umět vytvářet rozpočty pomocí tradičních a moderních metod, vyhodnocovat použití rozpočtů v různých souvislostech.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi budou kompetentní k prosazování inovací informačního systému metodou, odpovídající povaze rozhodovací úlohy. Budou schopni využívat účetní závěrku ve vhodném uspořádání pro řízení nákladů, zisku a investičního rozhodování, pro výpočet vhodných ukazatelů finanční výkonnosti ap.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví. Vyd. 3. přeprac. vydání, Praha, České vysoké učení technické, 2008, 213 s. ISBN 978-800-1039-267.

FIBÍROVÁ, J., WAGNER, J., ŠOLJAKOVÁ, L., Nákladové a manažerské účetnictví, Praha: 2012, ASPI, a. s. 432 s. ISBN 978-80-7357-299-0.

KRÁL, B., Manažerské účetnictví, Praha: 2010, Management Press, 3., dopl. a aktualiz. vyd., 660 s., ISBN 978-80-7261-217-8.

Doporučená literatura:

BERAN, Th. Oceňovací problémy v praxi vnitropodnikového řízení. Praha: ČVUT, 2010, 220 s., ISBN 978-80-0104998-3.

DRURY, C. Management and Cost Accounting, Cengage Lrng Business Press 2007, ISBN 978-184-4805662.

GARRISON, R. Managerial Accounting, 14. ed., McGraw-Hill, New York, 2011, pg. 832, ISBN 978-0078111005.

HORNGREN, Ch. T. Introduction to Management Accounting, Prentice Hall 2011, ISBN 978-01-32555876.

SHIM, J. K., SIEGEL, J., G., Managerial Accounting, New York: 2012, Mc Graw Hill, Second Edition, 360 p. ISBN 978- 0-07-176252-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2827406.html