Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Urbanismus 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127URB1 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět představuje úvod do urbanistické problematiky a seznámení s její vrstevnatostí (základní koncepční a technická příprava pro veškerou architektonickou tvorbu). Obsahem přednášek je přiblížení jednotlivých funkčních systémů v dílčích částech měst a příprava studenta na projektování částí sídel z pohledu urbanistické koncepce, typologie a urbanistických podmínek navrhování. Zvláštní důraz je kladen na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregaci dopravy, veřejnou a komerční vybavenost, veřejnou zeleň a obecně veřejný prostor. Výklad doplňuje přehled a koncepční zásady řady schémat a příkladů z ČR a zahraničí. Cvičení má za úkol poprvé urbanisticky analyzovat prostředí, seznámit se v reálné situaci s typologickými prvky bydlení a dopravy v exkurzi a rovněž poprvé aplikovat poznatky do návrhu urbanistického obytného souboru včetně detailu parkování a parcelace, a to nejdříve na modelovém příkladu s podtématy: obytný soubor, parcelace, parkování o občanské vybavenosti.

Požadavky:

bez návazností

Osnova přednášek:

1.Úvod, úloha urbanismu a ÚP, činnosti urbanistů

2.město jako funkční organismus, přehled zásad navrhování a urbanistických podmínek navrhování podle funkčních zón doprava, bydlení, vybavenost rekreace,výroba, techn. vybavenost

3. historická osa vývoje forem bydlení a dalších složek

4. příklady konceptů zón bydlení, vybavení, dopravy atd.ze zahraničí i ČR

5.veřejný prostor ve městě

6.

Osnova cvičení:

Návrh lokality bydlení na modelovém příkladu v měřítku 1.1000, související detaily v tématu doprava a v tématu parcelace a uliční prostor, doprovod schematickými vizualizacemi celku a vybraného prostoru

Cíle studia:

Seznámit studenta s problematikou urbanistické typologie a základy urb. navrhování, příprava na předmět atelier URA

Studijní materiály:

(1)Neufert a kol.: Navrhování staveb, Consult-invest (2) Soubor norem z problematiky dopravy a bydlení (3) přednášky URB1 (4) veřejné zdroje

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24963005.html