Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Reaktorové praktikum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17REPR KZ 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na popis vlastností neutronů, charakteristiku neutronových zdrojů, vlastnosti okamžitých a zpožděných neutronů, metody detekce neutronů, reakce neutronů s atomovými jádry, možnosti úpravy polí neutronů. Dále je věnována pozornost experimentálním metodám používaným při určování neutronově-fyzikálních a základních provozních parametrů jaderných reaktorů, experimentálním metodám zaměřeným na určování reaktivity, určování charakteristiky řídicích tyčí v jaderném reaktoru a kritickému experimentu. V předmětu je také věnována pozornost výzkumným jaderným reaktorům, jejich dělení, charakteristikám a využití výzkumných reaktorů v oblasti experimentální reaktorové fyziky a metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Přednášky jsou doplněny praktickými experimentálními úlohami z oblasti detekce neutronů, určování charakteristik zpožděných neutronů, studia difúze neutronů v různém prostředí, přípravy a charakteristiky foto-neutronového zdroje a kalibrace neutronových zdrojů, měření reaktivity, kalibrace řídicích tyčí, a hledání neznámého kritického stavu reaktoru.

Požadavky:

17ZAF, 17PSJR

Osnova přednášek:

1. Výzkumné jaderné reaktory, 1 přednáška.

2. Zpracování a analýza experimentálních dat, 1 přednáška.

3. Neutron a jeho vlastnosti, zdroje neutronů, 2 přednášky.

4. Okamžité a zpožděné neutrony, 1 přednáška.

5. Detekce neutronů, 1 přednáška.

6. Reakce neutronů s atomovými jádry, 1 přednáška.

7. Měření reaktivity na jaderných reaktorech, 1 přednáška.

8. Určování charakteristiky řídicí tyče jaderného reaktoru, 1 přednáška.

9. Dosahování kritičnosti a základní kritický experiment, 2 přednášky.

Osnova cvičení:

1. Detekce neutronů v aktivní zóně školního reaktoru VR-1, 2 cvičení.

2. Detekce zpožděných neutronů na reaktoru VR-1, 2 cvičení.

3. Studium difúze neutronů, 2 cvičení.

4. Měření reaktivity na reaktoru VR-1, 2 cvičení.

5. Kalibrace řídicí tyče reaktoru VR-1, 2 cvičení.

6. Dosahování neznámého kritického stavu na reaktoru VR-1, 2 cvičení.

7. Seminární práce, 1 cvičení.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti vlastností neutronu a jejich reakcí s prostředím, znalost experimentálních metod využívajících neutrony, znalosti experimentální reaktorové fyziky, osvojení ji metod zaměřených na určování základních neutronově-fyzikálních a provozních parametrů jaderného reaktoru.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v oblasti vědy, výzkumu a dalších předmětech s experimentální tématikou, schopnost přípravy a provedení experimentálních prací, zpracování naměřených hodnot včetně jejich analýzy a interpretace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Paul Reuss: Neutron Physics, EDP Sciences, 2008, France, ISBN: 978-2-7598-0041-4.

2. Liyuan Liang, Romano Rinaldi, Helmut Schober: Neutron Applications in Earth, Energy and Envirinmental Sciences, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-09415-1.

2. Weston M. Stacey: Nuclear Reactor Physics, John Wiley & Sons, Inc., New York 2001, ISBN 0-471-39127-1.

3. Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

Doporučená literatura:

4. Tatjana Jevremovic: Nuclear Principles in Engineering, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-85607-0.

5. Lewis E.,E.: Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, Elsevier Inc., USA 2008, ISBN: 978-0-12-370631-7.

Studijní pomůcky:

Školní reaktor VR-1, neutronová laboratoř.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24914005.html