Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inženýrská geodézie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154ING2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, hodnocení přesnosti měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových (odvození přesnosti), hodnocení přesnosti polohového a výškového vytyčování elementárních prvků stavebního objektu, odvození hlavních prvků přechodnic, včetně řešení kružnicových oblouků s přechodnicemi, hodnocení přesnosti a prokazatelnosti posunů a přetvoření stavebních konstrukcí.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1.Základní znalosti z předmětu ING pro bakalářské studium, probrané ve 4. ročníku (legislativní zajištění, terminologie a značení, charakteristiky přesnosti v IG a vztahy mezi nimi, technologické postupy, polohové a výškové sítě, oblouky, měření posunů a přetvoření).

2.Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii (rozbor přesnosti před měřením, rozbor přesnosti při měření, rozbor přesnosti po měření, aplikace zákona přenášení náhodných a směrodatných odchylek v IG).

3.Postupy přímého a nepřímého měření délek (odvození přesnosti pro základnovou lať na konci a uprostřed měřené délky, odvození přesnosti nepřístupné vzdálenosti, včetně určení optimální délky základny pro paralaktiku a elektronický dálkoměr).

4.Metody měření vodorovných směrů (chyby ovlivňující přesnost měřených směrů a úhlů, hodnocení vlivu dostředění na stanovisku a cílech na přesnost vodorovného úhlu).

5.Polohové vytyčovací sítě (plošné, liniové a nepravidelné), zhodnocení přesnosti používaných typů polygonových pořadů (odvození přesnosti volného polygonového pořadu), pravoúhelníkové sítě, metoda přechodných stanovisek, elementární geodetické úlohy (hodnocení z hlediska přesnosti, odvození přesnosti polární metody pomocí implicitních a explicitních rovnic – princip).

6.Polohové vytyčování, přesnost vytyčení elementárních prvků stavebního objektu – bodu, úsečky a úhlu polární metodou (odvození přesnosti bodu a délky úsečky z jednoho stanoviska s rozlišením vlivu podkladu a měřených veličin) a pravoúhlými souřadnicemi (přesnost vytýčení bodu).

7.Aplikace GPS metod v IG.

8.Vytyčování jednoduchých geometrických prvků (zařazení bodu do přímky, vytýčení pravého úhlu, vytýčení rovnoběžek – princip, odvození, přesnost).

9.Přechodnice a vzestupnice u liniových staveb (klotoida, kubická parabola – odvození parametrických rovnic klotoidy, odvození převýšení vnější kolejnice na železničních stavbách, princip odvození kubické paraboly), kružnicové oblouky s krajními přechodnicemi (v návaznosti na 7. semestr)

10.Výškové oblouky u liniových staveb (parabola 2. stupně – odvození).

Osnova cvičení:

Úloha č.1: Určení nepřístupné vzdálenosti

Úloha č.2: Analýza deformací

Cíle studia:

Hluboké znalosti problematiky inženýrské geodézie.

Studijní materiály:

! Novák,Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,

? Michalčák,O. - Voska,O. - Veselý,M. - Novák,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985

? Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.

? Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing2/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24850805.html