Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finanční management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2FINMNG Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Hlavní důvody vedoucí k ocenění podniku. Výnosové metody ocenění. Ocenění na základě tržního porovnání. Ocenění na základě analýzy majetku. Diskontní míra v rámci oceňování podniku. Ocenění synergických efektů ze spojení podniků. Souhrnné ocenění podniku. Předmět seznamuje posluchače s problémy finančního řízení podniku na strategické a taktické úrovni s akcentem na znalost druhů dlouhodobých zdrojů a jejich aktuálních forem v prostředí české ekonomiky . Kromě výkladu je součástí výuky kolektivní a individuální zpracování případových studií.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podat komplexní přehled o přístupech k oceňování podniku a o systému různých oceňovacích metod. Studenti se blíže seznámí s jednotlivými metodami a získají základní dovednosti v jejich používání. Předmět navazuje na kurz 481 Manažerské finance. Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou finančního řízení investičních projektů. Prohlubuje zejména jejich znalost dlouhodobých kapitálových zdrojů. Podrobně jsou posluchačům vyloženy aktuální i progresivní formy jednotlivých dlouhodobých zdrojů, přehled subjektů zabývajících se poskytováním jednotlivých zdrojů dlouhodobého kapitálu, specifika procesní stránky finančního řízení investic a výklad je doplněn o srovnání zkušeností v podnikové praxi ČR, státech EU a USA. Následně kurs předkládá v podrobné a přehledné formě problém interakce finančního a investičního rozhodnutí a tento obohacuje o související specifika investic do jednotlivých skupin stálých aktiv.Osvojení nabytých znalostí pak umožňuje frekventantům prostřednictvím případových studií v závěru kursu.

Studijní materiály:

MAŘÍK, Miloš - kolektiv: Metody oceňování podniku (Pproces ocenění, základní metody a postupy), Praha, Ekopress 2003, 402 s., ISBN 80-86119-57-2.ODHADCE A OCEŇOVÁNÍ MAJETKU, Česká komora odhadců majetku, Praha, ISSN 1213-8223.BREALEY, Richard A. - MYERS, Stewart C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha, Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-189-4.SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Praha, Grada, 2003, ISBN 80-247-0515-X.WÖHE, Günter: Úvod do podnikového hospodářství, Praha, Beck, 1995, ISBN 80-7179-014-1.KROH, M.: Jak si vzít úvěr, Praha, Grada, 1999, ISBN 80-7169-617

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24775705.html