Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podniková politika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2PODPOL1 Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Prohloubení znalostí a dovedností ve finančním řízení,financování potřeb podniku a v rozborech výkonnosti.Komplexnost pohledu na podnik,příčinné souvislosti ve vazbě na cíl podniku.Cvičení formou případových mikrostudií podnikové praxe.Dále rozvíjí znalosti ze základů managementu o poznatky aktuálních manažerských témat,jakými jsou:management změny,strategický management,podnikatelské projekty,restruktulizační a revitalizační aktivity,řízení projektů apod.

Požadavky:

Absolvování úvodních ekonomických a manažerských předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět si klade za cíl rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů finančního řízení,způsobu financování podnikových potřeb,jakož i rozborů výkonnosti.Hlavní akcent bude položen na chápání podniku v jeho celistvosti a komplexnosti,především s ohledem na základní cílovou funkci podniku,růst tržní hodnoty.Kompetentnost manažerů není dána jen zvládnutím základních manažerských funkcí(jsou náplní předmětu Management-základy),ale i osvojením si moderních manažerských přístupů,k nimž patří zvládnutí managementu změny,strategického managementu,úsilí o zvyšování výkonnosti apod.

Studijní materiály:

Kislingerová,Eva a kol.:Manažerské finance.Praha:C.H.Beck,2004.ISBN 80-7179-802-9.Kislingerová,E.;Neumaierová,I.:Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku.Praha:VŠE,1996.ISBN 80-7079-641-3.Synek,M.a kol.:Podniková ekonomika.Praha:C.H.Beck,2003.ISBN 80-7179-736-7.Veber,J.a kol.:Management:základy,prosperita,globalizace.Praha:Management press,2000.ISBN 80-7261-029-5.Srpová,J.a kol.:Sbírka příkladů a případových studií z managementu.Praha:VŠE,2002.ISBN 80-245-0339-5.Drucker,P.F.:Výzvy managementu pro 21.století.Praha:Management press,2001.ISBN 80-72610-21-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24774805.html