Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podnikatelské projekty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2PP Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Přístupy k manažerskému výzkumu,sociální výzkum,formulace výzkumného problému,plánování projektu,sekundární a primární výzkum,formulace hypotézyúvodní analýza problému a volba metodologie,výběr vzorku dedukce a indukce,kvalitativní výzkum,kvantitativní výzkum,škály pro hodnocení,strukturované rozhovory,focus groups,zúčastněné pozorování,dotazníkové šetření,metodologická triangulace,validita a reliabilita výzkumu,zpracování dat,analýza a syntéza poznatků.

Požadavky:

Absolvování předmětů tématického okruhu Management I.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Připravit studenty pro provádění výzkumných šetření pro potřeby strategické manažerské analýzy.Připravit studenty pro vhodné využití výsledků výzkumů,uplatnění metod výzkumu v diplomové práci a jejich přípravu pro zadávání výzkumných úkolů a spolupráci s odborníky provádějící relevantní výzkumy.

Studijní materiály:

Pavlica,K.a kol.:Socilání výzkum,podnik a management.Praha:EKOPRESS,2000.Johnson,G.;Scholes,K.:Cesty k úspěšnému podniku.Praha:ComputerPress,2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24774605.html