Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MMNG1 Z,ZK 6 4B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úvod do managementu,rozhodování,plánování,implementace,kontrola,organizování,řízení lidských zdrojů,komunikování,informační systémy v řízení,podniková kultura,etika, profil manažera,vývoj managementu,perspektivy managementu na prahu 3.tisíciletí.Dále se předmět zabývá problémovými okruhy organizačního chování, zejména však v otázkách organizačních útvarů a jejich činností,organizačních problémů a jejich řešení,organizační diagnostiky, modelů organizací a systémů řízení,reorganizací,zdokonalování a racionalizace systémů řízení a projektování systémů řízení.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvedení studentů doproblematiky managementu, ato v obecné rovině,tzn,jak z pohledu podnikatelských subjektů,tak i neziskových organizací,prezentování základních poznatk naplňujících manažerské funkce.Součástí výkladu je i přehled nejdůležitějšíchmanažerských koncepcí.Dále je cílem seznámit studenty s nástroji používanými při organizaování a řízení firmy.

Studijní materiály:

Veber,J.a kol.:Management:základy,prosperita,globalizace.Praha:Management Press,2000.ISBN 80-7261-029-5.Robbins,S.P.;Coutler,M.:Management.Praha:Grada,2004.ISBN 80-247-0495-1.Vodáček,L.;Vodáčková,O.:Management:teorie a praxe v informační společnosti.Praha:Management Press,1999.ISBN 80-85943-94-8.Dědina,J.;Malý M.:Organizační architektura.Praha:Victoria Publishing,1996.ISBN 80-7187-064-1.Dědina,J.:Podnikové organizační struktury:teorie a praxe.Praha:Victoria Publishing,1996.ISBN 80-7187-029-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24702205.html