Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technická mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TM Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět představuje spojovací článek mezi teoretickými poznatky z mechaniky tuhých těles, získanými v rámci základního kursu fyziky, a inženýrskými disciplínami, věnovanými analýze napětí a deformací, ke kterým dochází v reálnych konstrukčních částech.

Požadavky:

Fyzika - mechanika.

Matematická analýza.

Osnova přednášek:

1. Statika.

1. 1 Základní definice a zákony.

1. 2 Rovnováha útvarů vázaných, druhy podpor.

1. 3 Vnitřní statické účinky (posouvající síla, ohybový a krouticí moment) u nosníků.

1. 4 Příhradové nosníky (osové síly v prutech).

2. Elastomechanika.

2. 1 Napětí.

2. 2 Deformace.

2. 3 Mechanické vlastnosti.

2. 4 Okrajové podmínky a uložení prutu.

2. 5 Tah a tlak.

2. 6 Válcová tlaková nádoba.

2. 7 Ohyb prutu.

2. 8 Staticky určité a neurčité nosníky.

2. 8 Smykové napětí od posouvající síly.

2. 10 Krut prutu s kruhovým průřezem.

2. 11 Základní poznatky o rovinné pružnosti, deskách, skořepinách, vrubech a trhlinách, plasticitě, tečení a únavě materiálů.

Osnova cvičení:

1. Výpočet reakcí.

2. Výpočet vnitřních statických účinků u nosníků.

3. Výpočet osových sil v prutech příhradové konstrukce.

4. Oboustranně vetknutý, axiálně zatížený prut.

5. Tenkostěnná tlaková nádoba a roura.

6. Oboustranně podepřený nosník se spojitým a osamělým zatížením.

7. Oboustranně vetknutý nosník se spojitým a osamělým zatížením.

8. Nosník na jednom konci podepřený,na druhém vetknutý a spojitě zatížený.

Cíle studia:

Znalosti:

Získat základní znalosti ze statiky, pružnosti a pevnosti s ohledem na použití v běžné inženýrské praxi.

Schopnosti:

Být schopen spočítat reakce v podporách různých druhů a vnitřní statické účinky u prutů, nosníků a příhradových nosníků. Být schopen v jednoduchých případech posoudit napjatost a deformace těchto konstrukčních prvků. Rozumět základním problémům pevnosti a životnosti konstrukcí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kunz,J.: Technická mechanika. Statika s příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014.

[2] Oliva, V.: Technická mechanika - Elastomechanika. [Písemné podklady k přednáškám P-KMAT-804/10]. Praha, ČVUT-FJFI-KMAT, 2010, 65 s.

Doporučená literatura:

[3] Crandall,S.H. - Dahl,N.C. - Lardner,T.J.: An introduction to the mechanics of solids. Tokyo, McGraw-Hill Kogakusha 1972.

[4] Oliva, V.: Aplikovaná mechanika kontinua I - Elastomechanika. [Vysokoškolská skripta FJFI]. ČVUT v Praze 1982.

[5] Sochor, M.: Strength of Materials. [Vysokoškolská skripta FS]. Vydavatelství ČVUT 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24538005.html