Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení softwarových projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01RSWP KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu Řízení softwarových projektů (project management - PM) je výklad obecných myšlenek, postupů a pravidel, které jsou společné pro projekty nejrůznějšího charakteru. Struktura přednášky odpovídá životnímu cyklu typických softwarových projektů spolu s řadou dalších aspektů, které musí být při jejich řízení brány v úvahu. Specifická pozornost je věnována projektům vývoje software a obecně projektům v oblasti informačních technologií. Důraz je kladen na interdisciplinární pohled na projektové řízení.

Požadavky:

Základní znalosti obecné matematiky na úrovni cca prvních dvou ročníků FJFI (trochu lineární algebry, grafy, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti).

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy projektového řízení a jejich vztahy (projekt vs. produkt a jejich životní cykly, program, rutinní operace, projektový trojúhelník).

2. Projektová organizace a projektový manažer (typy projektových organizací, zájmové subjekty projektu, řešení konfliktů, manažerské styly, motivační teorie).

3. Projektové procesy a znalostní oblasti (3 dimenze projektového řízení - fáze, procesy, znalostní oblasti; základní strukturní hierarchické rozpady a jejich vztahy - produkty, prováděné práce, organizace týmu).

4. Výběr a inicializace projektu (finanční aspekty - cashflow, profit, cena peněz v čase; metody finančního hodnocení projektů).

5. Rozhodovací metody (rozhodovací stromy, AHP - analytický hierarchický proces - metoda mutikriteriální analýzy).

6. Právní aspekty projektů (legislativní rámec v ČR - Občanský a Obchodní zákoník, Autorský zákon, základní atributy smluv o dílo, licencování produktů, Open source, druhy stanovení smluvní ceny, subdodavatelé).

7. Časový harmonogram projektu (pojem aktivit a jejich časových vazeb, Ganttovy diagramy, precedenční diagramy a jejich grafová formalizace, metoda kritické cesty, topologické uspořádání a tranzitivní redukce precedenčních grafů, metoda PERT).

8. Rozpočet projektu (pracnost, produktivita, optimalizace harmonogramu, základní plán projektu (baseline), metody odhadu, anatomie ceny).

9. Řízení změn projektu (metodika vytvořené hodnoty, integrované řízení změn, akceptace produktů projektu).

10. Řízení projektových rizik (rizika a jejich atributy, rizikové události, identifikace a analýza rizik, plánování reakcí na rizika, monitorování rizik a reakce na ně).

11. Vývojový cyklus SW projektu (typické fáze a dílčí kroky, procesní a datové modely, architektura řešení, implementace, nasazení produktů a jejich údržba).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Analýza projektového řízení.

Schopnosti:

Posluchač by po absolvování kurzu měl být schopen se orientovat v principech a metodologiích projektového řízení, měl by umět naplánovat a analyzovat jednoduché projekty v jejich základních aspektech: od manažerských, přes technické až po právní a finanční.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pavel Rozsypal, Texty k přednášce Řízení softwarových projektů (lekce 1 až 11 a další doplňující materiály), dostupné na WWW stránkách Katedry matematiky FJFI: www.km.fjfi.cvut.cz/vyuka/rswp

Doporučená literatura:

[2] Petr Fiala, Projektové řízení (modely, metody, analýzy) - Professional publishing, Praha 2004,

[3] Tomáš Kubálek, Řízení projektů v Microsoft Office Project, učebnice pro vysoké školy, Computer Press, 2010,

[4] Steve McConnell, Odhadování softwarových projektů - jak správně určit rozpočet, termín a zdroje, Computer Press, 2006,

[5] Václav Kadlec, Agilní programování (metodiky efektivního vývoje softwaru), Computer Press, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24524405.html