Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vodní toky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141VTO Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Sklenář
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí říčními morfologickými procesy v korytech vodních toků a rozšíří své znalosti v oblastech říční hydrauliky a úpravách toků a získají představu o správě a provozu vodních toků v ČR. V praktické části kurzu studenti připraví studii problémů a závad vybrané části koryta toku a navrhnou nápravná opatření. Studie bude prezentována.

*Vodní toky v pojetí Vodního zákona. Správa vodních toků a správa povodí.

*Morfologické procesy ve vodních tocích. Říční odezva na antropogenní zásah.

*Proudění v korytech s pevným a pohyblivým dnem.

*Trojrozměrné proudění a proudové struktury. Odpory proudu (mikrodrsnost a makrodrsnost).

*Stabilita koryt, morfologické změny aluviálního dna, lokální výmol.

*Transportní procesy a látkové výměny v korytech vodních toků.

*Navrhování úprav toků, návrhový průtok, metody stabilizace břehů a dna koryt, druhy opevnění, hydraulická a geotechnická ochranná opatření.

*Protipovodňová ochrana - technická opatření proti účinkům rozlivu vody a proti hydrodynamickému účinku proudící vody.

*Revitalizace vodních toků a povodí, zásahy pro obnovu a podporu přírodních procesů v korytech a příbřežní zóně.

*Provoz a údržba koryt upravených vodních toků v normálních a extrémních podmínkách, řízení v povodích.

Požadavky:

V předmětu jsou vyžadovány znalosti z 141HYA,141HYKL (141KMH).

Osnova přednášek:

http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/VTO/prednasky.htm

Osnova cvičení:

http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/VTO/studie.htm

Cíle studia:

Být schopen aplikace v oblasti říčních a geomorfologických procesů v korytech a záplavových územích a využití technických opatření na přirozených a ovlivněných vodních tocích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K. 1989.: Úpravy tokov. Bratislava: ALFA. ISBN: 80-05-00128-2.

Mareš, K. 1997.: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2. Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.

Strahler, A. 2011: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. ISBN: 0-470-41811-7. Chapters 14,15.

Doporučená literatura:

Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1992: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 1. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02832-7.

Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1994: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 2. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02985-4.

Charlton, R. 2007: Fundamentals of Fluvial Geomorphology. London:Routledge. ISBN: 0-415-33453-5.

Just, T. a kol. 2003: Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR. ISBN: 80-86064-72-7.

Mačka, Z., Krejčí, L. a kol. 2011: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Masarykova univerzita. ISBN: 80-210-5624-4.

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/VTO/default.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24510305.html