Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební mechanika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM3 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 132SM3 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 132PRPE
Předmět 132SM3 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRPE
Úspěšná klasifikace předmětu 132SM3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132ANKC
Garant předmětu:
Petr Kabele
Přednášející:
Cvičící:
Dagmar Jandeková, Martin Lebeda
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Deformační a silová metoda pro řešení reakcí a vnitřních sil na staticky neurčitých nosnících a prutových a příhradových konstrukcích. Výpočet přemístění nosníků a prutových a příhradových konstrukcí pomocí principu virtuálních prací.

Požadavky:

Během semestru se píší dva testy, a to prezenční formou v čase přednášek. Z každého testu lze získat maximálně 18 bodů, které se budou započítávat do výsledné známky. Opravný test nebude.

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Získání aspoň 18 bodů z testů (součet za oba testy). Při zisku aspoň 14 bodů (~40 % z maxima) je možné zápočet získat po vypracování dalších dvou domácích úkolů (nad rámec zadaných povinných úkolů pro všechny studenty).

2. Vypracování a odevzdání 10 zadaných domácích úkolů, správně vyřešených, v řádné úpravě a ve stanoveném termínu. Každý úkol je třeba jednak úspěšně odevzdat v systému Student na adrese https://mech.fsv.cvut.cz/student/ (pokud není stanoveno jinak), jednak odevzdat v písemné podobě způsobem, který určí vyučující na cvičení. Pro každý úkol je stanoven termín pro odevzdání v systému Student a v písemné formě. Konkrétní termíny jsou uvedeny na stránce se studijními oporami k předmětu (Moodle nebo Student). Lze omluvit max. 3 pozdě odevzdané úkoly. Pokud jsou ve cvičeních zadávány pracovní listy, redukuje se počet povinných domácích úkolů z 10 na 8, ale přibývá povinnost předložit ke kontrole vypracované pracovní listy nejpozději před udělením zápočtu.

Zkouška:

Před skládáním zkoušky z předmětu 132SM3 Stavební mechanika 3 je nezbytné splnit všechny předepsané povinnosti z předmětu 132PRPE a získat zápočet z 132SM3. Zkouška se skládá písemnou formou, ale z rozhodnutí zkoušejícího pedagoga může být její součástí i ústní přezkoušení. Písemná zkouška sestává ze dvou částí - testu a příkladové části. Z každé části lze získat maximálně 32 bodů, tedy 64 bodů za celou písemnou zkoušku. Pro úspěšné zakončení předmětu musí student získat minimálně 16 bodů z každé písemné části zkoušky a minimálně 50 bodů v součtu ze zkoušky a zápočtových testů. Výslednou známku z předmětu určí zkoušející pedagog na základě celkového součtu bodů z testů, písemné zkoušky a případného ústního přezkoušení.

Osnova přednášek:

1.Opakování: Stupeň statické neurčitosti. Základní vztahy teorie prutů. Vetknutý nosník – řešení integrací dif. rovnice pro průhyb. Spojitý nosník – základní myšlenka deformační metody (DM).

2.Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3.ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4.DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5.Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6.Test I.

7.ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8.ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9.Princip virtuálních sil (PVs) - úvod: kinematicky a staticky přípustné stavy, princip virtuálních prací (přemístění a sil), výpočet přemístění na nosnících při ohybu, redukční věta. PVs pro nepřímá zatížení. Výpočet přemístění na rámových a příhradových konstrukcích.

10.Test II

11.Silová metoda (SM) - princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

12.SM - řešení roštů a balkonových nosníků.

13. Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: stupeň statické neurčitosti, vnitřní síly na stat. určitých rámech.

2. ZDM - Spojité nosníky.

3., 4. ZDM - Rovinné rámy s neposuvnými styčníky. Rovinné rámy s posuvnými patry/sloupy. Využití statické kondenzace, využití symetrie.

5. DM - Příhradové konstrukce.

6. ODM - Rovinné rámy (silové zatížení).

7. ODM - Rovinné rámy (využití symetrie, zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor).

8., 9. PVs – Výpočet průhybů a pootočení spoj. nosníků, rovinných rámů (i na konstrukcích zatížených změnou teploty nebo přemístěním podpor). Kontrola kompatibility.

10., 11. SM - Rovinné rámy a příhradové konstrukce (vč. zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor, využití symetrie).

12. SM - Příhradové konstrukce.

13. Opakování, rezerva.

Cíle studia:

Studenti si osvojí řešení reakcí a vnitřních sil deformační a silovou metodou a výpočet přemístění principem virtuálních prací.

Studijní materiály:

Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online:

https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 30. Vydavatelství ČVUT Praha 1998. ISBN: 80-01-01893-8.

Kuklík P., Blažek V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40. Vydavatelství ČVUT Praha 2002. ISBN: 80-01-02450-4.

Jirásek M., Konvalinka P.: Statika stavebních konstrukcí I. Vydavatelství ČVUT Praha, 1989.

Bittnar Z., Jirásek M., Konvalinka, P.: Statika stavebních konstrukcí II: Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992. ISBN:80-01-00772-3.

Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24301405.html