Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba internetových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18INTA KZ 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednášky seznamují studenty se zásadami tvorby webových stránek, přehledem serverových technologií pro tvorbu

webových aplikací, s principyWWW(HTTP, URL apod.) a stručně také s relačními databázovými systémy. Na cvičeních

jsou vytvářeny webové aplikace od jednoduchých ke složitějším (používán hypertextový preprocesor PHP, na složitější

aplikace pak framework F3).

Požadavky:

Počítačová laboratoř (počítač s připojením na internet či s lokálním webserverem a technologií PHP)

Osnova přednášek:

1. Principy WWW, zásady tvorby webových stránek, jazyk HTML, úvod do CSS.

2. Úvod do JavaScriptu, přehled skriptovacích technologií na straně klienta a na straně serveru, technologie PHP.

3. Základy syntaxe jazyka PHP, práce s poli, uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů, práce s řetězci.

4. Zpracování dat z formulářů, escapování znaků, filtrování a validace dat, regulární výrazy.

5. Objektově orientované programování v PHP, práce se soubory na serveru, práce s adresáři na serveru.

6. Upload souboru na server, síťový model TCP/IP a protokol HTTP.

7. Přidání stavu aplikace: cookies, session.

8. Základy práce s relačními databázovými systémy, jazyk SQL. Možnosti připojení k DBS z PHP, bezpečnost skriptů.

9. Ukázka webové aplikace využívající relační databázový systém (např. MySQL).

10. Přehled frameworků pro PHP, seznámení s fat-free frameworkem (F3).

11. Ukázka další webové aplikace využívající framework F3.

12. Generování obrázků. Odesílání e-mailů z PHP.

13. Generování dokumentů v PDF. Generování dokumentů v XML.

Osnova cvičení:

1. Principy WWW, jazyk HTML, úvod do CSS a JavaScriptu

2. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML

3. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy,...)

4. Práce s poli, uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů

5. Zpracování dat z formulářů, práce s řetězci

6. Regulární výrazy

7. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů

8. Práce se soubory a s adresáři na serveru, upload souborů na server

9. Úvod do SQL

10. Práce s objekty, správa session, práce s databází

11. Ukázka dvou databázových aplikací

12. Generování obrázků

13. Odesílání e-mailů

14. Generování PDF a XML

Cíle studia:

Znalosti:

Prostředí WWW, jazyka HTML, PHP, kaskádových stylů a JavaScriptu.

Schopnosti:

Programovat databázové aplikace v prostředí internetu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Welling, L., Thomson, L. PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. 3.vydání. SoftPress, 2005. ISBN 80-86497-83-6.

[2] Materiály pro studenty dostupné na http://moodle.jadernaci.eu

Doporučená literatura:

[3] Mikle, P. Dynamické HTML. Brno: UNIS Publishing, 1997.

[4] Grusová, L. CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003.

[5] Kosek, J. PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, 1999.

[6] http://cz.php.net/

[7] http://www.w3.org/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24185905.html